Tijdschrift voor Orthopedagogiek

Dit vakblad fungeert als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. Enerzijds wordt er naar gestreefd artikelen te plaatsen over theorievorming, onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen, diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van onderzoek, beschrijvingen en evaluatie van werkmethoden.

Anderzijds worden ook nadrukkelijk beschrijvingen van vigerende, actuele praktijksituaties opgenomen - mede als aanzet tot theorievorming. Tevens wordt aandacht besteed aan historische aspecten van de theorie en de praktijk.

Kortom: wetenschappelijk en praktijkrelevant; een vakblad voor professionals in de opvoedingsondersteuning en studenten die hiervoor worden opgeleid.