Zoeken op trefwoord 'Jonge kind'

Interview: Trauma bij kinderen met autisme: als je er niet naar vraagt, zie je het niet

Winnifred Jelier, Liesbeth Mevissen

TvO 2022-3

Kinderen met autisme gaan vaker getraumatiseerd door het leven dan we denken: hun trauma wordt niet altijd gezien. ‘Bij kinderen met autisme wordt te vaak gedacht: het zal wel door hun autisme komen’, aldus onderzoeker en psychotraumatherapeut Liesbeth Mevissen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Autisme | Jonge kind | Psychosociale problemen

Stress in de kinderopvang

Sanne de Vet

TvO 2022-3

Kinderopvang in kinderdagverblijven is een populaire vorm van opvang buitenshuis voor werkende gezinnen met jonge kinderen, ook in Nederland. Verschillende empirische studies hebben laten zien dat kinderen gemiddeld meer stress ervaren op het kinderdagverblijf dan thuis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jonge kind | Opvoeding

Ik voel me vandaag meer een jongen

Moniek Coorn

TvO 2021-5

“Vandaag voel ik me meer een jongen, terwijl ik een meisje ben.” Mijn zevenjarige dochter analyseert haar gevoel vanaf de achterbank van de auto. Geïnspireerd door een filmpje van Klokhuis over wat gender is, heeft dit plotseling haar volle aandacht. Ze vertelt dat ze geboren is als meisje en zeker toen ze jonger was ook echt een meisje was. Ze hield immers van roze, rokjes en prinsessen. Maar dat is nu over, want nu houdt ze meer van blauw en broeken. Logischerwijs voelt ze zich dan meer een jongen. Omdat dit soort zaken gezinsbreed gedeeld moeten worden, bevraagt ze ook nog even onze vierjarige dochter hoe zij zich voelt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jonge kind | Transgender

Jubileumartikel - Ook het besef dat we slechts het topje van de ijsberg zien, is een stap vooruit

Mieke Ketelaars, Thekla Vrolijk-Bosschaert

TvO 2021-2

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze tweede jubileumbespreking spreken we met Thekla Vrolijk-Bosschaart, over een artikel uit 1986 over de signalen van seksueel misbruik bij jonge kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen met een TOS

Nanda van Raaphorst, Agnes Willemen

TvO 2021-1

De rol van executief functioneren

Signalen uit de praktijk wijzen erop dat kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) regelmatig zindelijkheidsproblemen ervaren. Zowel TOS als zindelijkheidsproblemen kunnen voor kind en ouders problematisch zijn, met een lagere kwaliteit van leven en opvoedstress als gevolg. Bovendien kan zindelijkheidsproblematiek negatieve consequenties hebben voor het sociaal functioneren bij deze toch al kwetsbare groep. Er is echter weinig wetenschappelijk onderzoek naar zindelijkheidsproblematiek bij kinderen met een TOS. Uit ons onderzoek blijkt dat kinderen met een TOS inderdaad meer zindelijkheidsproblemen ervaren en pas op latere leeftijd dag- en nachtzindelijkheid bereiken. Dit verschil hangt samen met een verminderde ontwikkeling van de executieve functies van kinderen met een TOS. Met name verminderde inhibitie en werkgeheugen lijken een rol te spelen in de zindelijkheid. Een combinatie van zindelijkheidstraining in executieve functies (EF) zou passend kunnen zijn bij kinderen met een TOS.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jonge kind

De vroege herkenning van een autismespectrumstoornis

Mirjam Pijl

TvO 2020-4

Van diagnosticeren en behandelen naar voorspellen en stimuleren

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt bij kinderen in Nederland vaak pas vastgesteld in hun kleutertijd, of nog later. Onderzoek toont echter aan dat vroege behandeling op langere termijn winst kan opleveren. Om betrouwbaar te kunnen diagnosticeren is kennis over de uitingsvorm van ASS in de eerste levensjaren van groot belang. In ons onderzoek hebben we daarom gekeken naar potentiële risicofactoren bij jonge kinderen met een familiair verhoogd risico op ASS, namelijk babybroertjes en -zusjes van kinderen met de diagnose. Resultaten tonen aan dat vroege kenmerken van het temperament, evenals die van de ouder-kindinteractie mogelijk waardevol kunnen zijn voor de herkenning van ASS. Toekomstig onderzoek zal zich verder moeten richten op biologische en omgevingsinvloeden die uiteindelijk leiden tot symptomen van ASS, en het identificeren van signalen die voorafgaan aan de klinische diagnose. Een belangrijke vraag is echter in hoeverre we al categorische labels moeten geven aan kinderen van zeer jonge leeftijd. Gezien de huidige kennis pleiten we voor een omslag van ‘diagnosticeren en behandelen’ naar ‘voorspellen en stimuleren’. Op deze wijze kunnen interventies ook al worden ingezet bij de groep kinderen bij wie twijfels bestaan over de exacte diagnose.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind

Het lukt niet altijd

Leanthe van Harten, Nicole van Kesteren, Farina Oprins-van Liempd, Ilona Wildeman

TvO 2020-2

Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) stijgt de vraag naar digitale zorg en hulpverlening (eHealth). Een voorbeeld hiervan is blended care, wat verwijst naar een
combinatie van online en offline behandelingen en contacten. Na beperkte resultaten in het gebruik van blended care-modules rondom excessief huilen en pesten is onderzocht welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed waren op implementatie. Vooral op het niveau van de innovatie en de organisatie signaleerden JGZ-professionals belemmerende factoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Jonge kind

Mogelijkheden voor vroegtijdige herkenning van een taalontwikkelingsstoornis

Babette Diepeveen

TvO 2020-1

Primaire taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn relatief veelvoorkomend, maar worden vaak pas laat ontdekt, wat nadelig is voor het ontwikkelingsperspectief van het kind. In de beschreven studie is onderzocht hoe kinderen met TOS eerder zouden kunnen worden herkend aan de hand van gegevens uit de dossiers van de jeugdgezondheidszorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind

Early Life Stress

Linda van den Haak, Frans Pijpers, Yvonne Vanneste, Ellen-Joan Wessels

TvO 2019-5

In dit artikel vragen we aandacht voor de toename van stress bij kinderen en hoe dat zal leiden tot steeds meer gezondheidsproblemen wanneer we niet ingrijpen. We leggen uit hoe stress gezond blijft en bijdraagt aan een gezonde groei en ontwikkeling, leggen uit wat we verstaan onder Early Life Stress en presenteren aangrijpingspunten voor preventie van Early Life Stress. Wij presenteren het Allostatische Belasting Model (ABM), een conceptuele ‘kapstok’ die kan worden gebruikt om de wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind | Samenwerking (ketenpartners)

Hoe een opleiding over (hoog) begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert

Tessa Kieboom, Kathleen Venderickx , Carla Vreys

TvO 2019-1

Hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan uitdaging. In het huidige basisonderwijs in Vlaanderen wordt hier weinig doeltreffend op ingespeeld. Dit komt door een gebrek aan kennis over passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. De kennisoverdracht via de lerarenopleidingen schiet in deze tekort. Om deze lacune op te vullen, heeft het Vlaamse expertisecentrum Exentra zijn jarenlange kennis en ervaring gebundeld in een meerjarig opleidingstraject voor basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen

Hanneke de Graaf, Marije van der Hulst, Rianne Kok , Peter Prinzie

TvO 2018 9&10

Armoede en een verminderde kwaliteit van de leefomgeving hebben een negatieve, en vaak permanente, invloed op de ontwikkeling van kinderen, zowel tijdens de zwangerschap als gedurende hun verdere leven. Een opeenstapeling van sociaaleconomische risicofactoren en een barrière die wordt ervaren richting
de hulpverlening maakt een substantieel deel van de Rotterdamse zwangere vrouwen kwetsbaar. Dit vraagt om een laagdrempelige interventie, waarin een gezin wordt begeleid naar een duurzame oplossing voor de kwetsbare situatie, om zo de intergenerationele overdracht van kwetsbaarheid te doorbreken. Moeders van Rotterdam is een langdurig en intensief traject waarbij aanstaande moeders vanaf de zwangerschap tot aan de tweede verjaardag van hun kind worden begeleid. Via wetenschappelijk onderzoek zal de effectiviteit van het programma worden onderzocht rondom zelfredzaamheid, mentaal welzijn van de moeder en ontwikkeling van het kind.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jonge kind | Opvoeding | Ouders | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Naar de andere oever

Erica de BruÏne, Jantien Gerdes

TvO 2018 9&10

Sinds 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Hierdoor neemt de diversiteit in de klassen vaak toe en komt er een grotere druk dan voorheen te liggen op het vermogen van leraren tot samenwerken met collega’s, ouders en professionals uit andere instellingen, zoals de jeugdhulpverlening. Binnen het voortgezet onderwijs (vo) spelen mentoren een belangrijke rol in deze samenwerking. In dit artikel wordt verslag gedaan van een kleinschalig, verkennend onderzoek op twee vo-scholen. Vanuit de begrippen coöperatie, coördinatie en collaboratie is verkend hoe samenwerking met jeugdhulpverlening hier vormgegeven wordt en wat daarbij de rol van mentoren is. Daarnaast is onderzocht hoe op twee hogescholen studenten van de lerarenopleidingen voorbereid worden op de rol van mentoren in deze samenwerking, in hoeverre dit aansluit op de praktijk op deze scholen en of de opleidingscurricula op dit onderdeel versterkt kunnen worden in de ogen van de zittende mentoren en opleiders aan deze lerarenopleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Floor van Loo

TvO 2018 6

Onze cognitieve ontwikkeling kan in twee, elkaar niet wederzijdse uitsluitende, wederkerige onderdelen worden uitgesplitst: het vergaren van domeinspecifieke kennis enerzijds en het ontwikkelen van domeinalgemene kennis anderzijds. In dit artikel pleiten we ervoor om vaker, explicieter en bewuster, domeinalgemene kennis aan te bieden aan onze kinderen en jongeren met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, vanzelfsprekend in relatie tot het aanbieden van domeinspecifieke kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Impact van scheiding op het jonge kind

Paula van Dommelen, Mariska Klein Velderman, Fieke Pannebakker

TvO 2018 6

Dit artikel verkent het verband tussen scheiding en psychosociaal functioneren en welbevinden van kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Echtscheiding | Jonge kind | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Vooruitgang in lezen en spellen bij kinderen met dyslexie tijdens behandeling met Fonoco

Anne Arntz, Fons van Waterschoot, Marjolijn van Weerdenburg, Maartje van der Zandt

TvO 2018 5

Deze studie betrof het effect van de psycholinguïstische dyslexiebehandelmethode Fonoco, gericht op cognitieve vaardigheden die direct onderliggend zijn aan lezen en spellen, te weten (1) fonologisch bewustzijn, (2) kennis van foneem-grafeemkoppelingen en (3) snel alfanumeriek benoemen (van letters en cijfers) en op de rol van het intelligentiequotiënt (IQ) hierbij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

In gesprek met en over het werk van Gadamer

Jan de Bekker, Cees Grol

TvO 2018 3&4

Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief

Hans Jansen

TvO 2018 3&4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Jonge kind | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Brief aan mijn kleinkind

Maarten Spaander

TvO 2018 3&4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Meer dan registreren! Preventie van schoolverzuim en thuiszittende leerlingen vanuit SWPBS-aanpak

Trees Das, José Wichers-Bots

TvO 2018 11&12

In het schooljaar 2016/2017 bezochten ruim 8.000 leerplichtige leerlingen geen school. De ambitie is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijs of zorgaanbod. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die een school heeft om een preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWPBS-aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen: Leerzaam voor de hele organisatie

Leonieke Boendermaker, Marinus Spreen

TvO 2018 11&12

Professionals van School2Care (Altra), en van Julia (Spirit) namen in 2017 in hun organisatie deel aan een pilot met groepssupervisie aan de hand van beelden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

De Deense Familieklas: een alternatief voor het zmok?

Pieter Appelhof

TvO 2018 1&2

In beschouwingen over de inrichting van ons onderwijs wordt er weinig over onze landsgrenzen heen gekeken. Er wordt voor onderwijs waarmee in andere landen al jaren succes wordt geboekt weinig belangstelling getoond, bijvoorbeeld voor de negenjarige Scandinavische eenheidsschool of de zorg voor kinderen met speciale behoeften in die landen. Maar sinds enkele jaren is er in Nederland enige belangstelling voor de Deense Familieklas die voorziet in de tijdelijke opvang van kinderen met gedragsproblemen, samen met ouders. Biedt de Familieklas een alternatief voor de speciale school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok)?

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners)

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten

Thyrza Hylkema, Cathy van Tuijl

TvO 2018 1&2

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten. Een beschrijving en de uitkomsten van een professionaliseringstraject met School Wide Positive Behavior Support binnen vso-cluster-4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Leefklimaat bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit het Midden-Oosten

Peer van der Helm, Evelyn Heynen, Alice Tonnaer, Karlijn Wassen

TvO 2018 1&2

Wereldwijd zijn er veel jongeren onder 18 jaar op de vlucht voor oorlog en de gevolgen daarvan. Veel van deze jongeren zijn zonder begeleiding van hun ouders of een naaste. In Nederland worden deze jongeren opgevangen in speciale inrichtingen voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Hier kunnen zij samen met andere AMV-jongeren wonen maar er wordt hun enkel een tehuis geboden. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de situatie van deze jongeren en hun verblijf in een AMV-Instelling in Nederland. Het huidige onderzoek richt zich op het inventariseren van het leefklimaat in twee verschillende groepen alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Syrië en Eritrea die in Nederland verblijven.

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Uitingen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties russen ouders en hun jonge kind (2 t/m 5 jaar) volgens betrokkenen uit de praktijk

Marc Noom, Anouk Spruit, Renée Uittenbogaard, Lucia Willems

2018 7&8

Binnen de hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen (2 t/m 5 jaar) is gehechtheid een belangrijk thema. Vanwege gebrek aan kennis en bruikbare instrumenten is het soms moeilijk om de gehechtheidstheorie toe te passen in de hulpverlening. Het doel van de huidige studie was om inzicht te generen in uitingsvormen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties zoals we die in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind | Opvoeding | Ouders