Zoeken op trefwoord 'Sociaal emotionele- en gedragsproblemen'

Nieuwe toepassingen van systeeminterventies

Annemarieke Blankenstein

TvO 2022-3

Onderzoek naar de vraag wat werkt bij ernstige gedragsproblemen van jongeren

Ernstige gedragsproblemen van jongeren ontwikkelen zich in interactie tussen jongeren en de systemen om hen heen. Gezinsproblemen dragen bij aan de ontwikkeling en instandhouding van gedragsproblemen van jongeren. Daarom is het belangrijk om in de behandeling van ernstige gedragsproblemen ook aandacht te hebben voor de complexiteit van de problemen van de gezinnen waar jongeren in opgroeien en ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jongeren | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Versterk leerkracht én leerlingen om pesten te voorkomen

Marloes van Verseveld

TvO 2022-1

Pesten is een veelvoorkomend probleem in het basisonderwijs: maar liefst 1 op de 10 leerlingen werd in 2018 regelmatig gepest. Maar wat is pesten precies? Pestgedrag wordt vaak gedefinieerd als systematisch en intentioneel agressief gedrag tegenover iemand die zich niet goed kan verdedigen (Olweus, 1993, 2013).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pesten | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Jubileumartikel - Eenzaam, maar niet alleen

Annemiek Harder, Mieke Ketelaars

TvO 2021-4

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze vierde jubileumbespreking spreken we met Annemiek Harder over een artikel uit 1987 over eenzaamheid van jeugdigen in tehuizen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Ingrijpende gebeurtenissen in het onderwijs

Michiel Asselman, Afra de Berk, Jolanda Buijze, Petra Helmond, Roel Kooijmans, Wendy Nelen, Evelyne Offerman, Rianne Wassink-de Stigter

TvO 2021-4

Prevalentie van ACEs en PTSS-symptomen bij leerlingen in regulier basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Veel leerlingen maken in hun jeugd ingrijpende gebeurtenissen mee, ofwel Adverse Childhood Experiences (ACEs), zoals mishandeling, verwaarlozing of verlies van een ouder. Hoe meer ACEs kinderen meemaken, hoe groter de kans dat zij problemen ontwikkelen, zoals fysieke, psychische en schoolproblemen. Er is echter nog weinig bekend over de prevalentie van ACEs bij leerlingen in het onderwijs in Nederland. In het kader van onderzoek naar Traumasensitief Onderwijs (TSO) werd bij 353 leerlingen uit het regulier basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gevraagd naar de ACEs die zij hebben ervaren. Daarnaast werden zij gescreend op PTSS-symptomen. ACEs bleken veelvuldig voor te komen, hoewel er verschillen waren tussen de onderwijstypes. Implicaties voor de praktijk worden beschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Conflict met de leerkracht?

William Burk, Ron Scholte, Fanny de Swart

TvO 2021-3

Het belang van leerkracht-leerlingrelaties in het speciaal onderwijs

“Mijn kind heeft geen ‘klik’ met de leerkracht…” Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Sociale processen in klassen, zoals leerkracht-leerlingrelaties, kunnen een belangrijke beschermende of belemmerende factor zijn voor de ontwikkeling van leerlingen. Dit geldt mogelijk nog sterker voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen in het speciaal onderwijs (cluster 4). Dit onderzoek laat zien dat de relatie van de leerling met de leerkracht niet alleen samenhangt met het gedrag van leerlingen, maar ook met de mate waarin leerlingen geaccepteerd worden door klasgenoten. Conflict in de leerkracht-leerlingrelatie blijkt hierbij een belangrijkere voorspeller dan de positieve kenmerken van de leerkracht-leerlingrelatie. Implicaties voor de praktijk worden besproken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Suïcides onder adolescenten in Nederland

Diana van Bergen, Daan Creemers, Saskia Mérelle, Arne Popma

TvO 2021-2

Een levensfase vol uitdagingen

In 2017 was er in Nederland een piek met 81 suïcides onder adolescenten tot 20 jaar. Om meer inzicht te verkrijgen in risicofactoren en om suïcidaliteit in de toekomst terug te dringen is onderzoek gedaan onder nabestaanden. In de adolescentie waren traumatische ervaringen zoals (cyber)pesten en gespannen thuissituaties van invloed op suïcidaal gedrag, maar ook drugsgebruik en sociale media. De meeste adolescenten waren in zorg op moment van overlijden, hadden meerdere diagnosen en hadden moeite om passende zorg te vinden. Drie subgroepen werden zichtbaar: 1) meisjes gekenmerkt door perfectionisme die psychopathologie ontwikkelden en uitvielen op school door klinische opnames; (2) jongens met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme die werden overgeplaatst naar het speciaal onderwijs en zich afgewezen voelden; 3) adolescenten zonder duidelijke signalen die nooit hulp hadden ontvangen. Gezien de resultaten pleiten we voor een versterkte inzet van netwerkpsychiatrie. Daarnaast is vroegsignalering en behandeling van psychische problemen en suïcidaliteit in het onderwijs belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Risicogedrag bij jongeren met ADHD

Tycho Dekkers, Hilde Huizenga, Brenda Jansen, Arne Popma

TvO 2021-2

Biologische, cognitieve en sociale mechanismen

Jongeren met ADHD vertonen veel risicogedrag, zoals middelenmisbruik, roekeloos gedrag in het verkeer, onveilige seks en crimineel gedrag. In promotieonderzoek is onderzocht waarom jongeren met ADHD meer risicogedrag vertonen dan hun leeftijdgenoten zonder ADHD. Jongeren met ADHD bleken gevoelig voor de invloed van leeftijdgenoten, in dezelfde mate als leeftijdgenoten zonder ADHD. Verder bleek dat hoe meer ADHD-symptomen jongeren hadden, hoe minder hun ouders op de hoogte waren van hun leven; en hoe minder de ouders op de hoogte waren, hoe meer risicogedrag de jongeren vertoonden. Ten slotte gebruikten jongeren met ADHD minder complexe strategieën bij het nemen van beslissingen. We bespreken de implicaties van deze resultaten voor begeleiding en behandeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Levenstevredenheid boosten bij jongeren?

Hein Zegers

TvO 2021-2

Effecten van les ‘Positieve Psychologie Interventie en Abstinentie’

Positieve psychologie-interventies hebben als doel om mensen gelukkiger te maken. Van een aantal positieve psychologie-interventies werd de effectiviteit al meermaals aangetoond, ook bij jongeren. Dankzij deze interventies blijken jongeren gelukkiger, beter gewapend tegen onvermijdelijke tegenslagen in het leven,
vertonen ze meer veerkracht en lijken zo uiteindelijk minder snel te belanden in een spiraal van burn-out, depressie en in sommige gevallen zelfs zelfdoding. De vraag is of laagdrempelige, laag-intensieve interventies als enkelvoudige lessen ook kunnen bijdragen aan de veerkracht van jongvolwassenen. De huidige studie beschrijft de resultaten van een les van twee uur bij studenten. De les lijkt te resulteren in een verhoging van levenstevredenheid. Dit effect is misschien te verklaren door de specifieke inhoud ervan: in tegenstelling tot andere gelijkaardige lessen behandelt deze niet alleen interventies (dingen die je kunt doen) maar ook abstinenties (dingen die je kunt laten).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Cognitieve begaafdheid is geen risicofactor voor probleemgedrag

Jeroen Lavrijsen, Karine Verschueren

TvO 2020-5

Bevindingen van de TALENT-studie

Regelmatig wordt cognitieve begaafdheid in verband gebracht met emotionele moeilijkheden en onbevredigende sociale relaties: (hoog)begaafde kinderen en jongeren zouden moeilijkheden hebben om te functioneren in een wereld die hen niet begrijpt. In dit artikel toetsen we dit negatieve stereotype aan gegevens uit de TALENT-studie, een onderzoek bij 3.409 Vlaamse jongeren uit het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Uit de gegevens blijkt dat cognitieve begaafdheid géén risicofactor is voor internaliserend of externaliserend probleemgedrag: jongeren die hoog scoorden op de intelligentietest rapporteerden gemiddeld minder externaliserende problemen en evenveel internaliserende problemen als normaal begaafde jongeren. Jongeren die ooit gediagnosticeerd werden als hoogbegaafd, vertoonden gemiddeld wél meer sociaal-emotionele problemen dan andere jongeren, wat impliceert dat deze groep niet representatief is voor begaafde jongeren in het algemeen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Hoogbegaafdheid | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Verklaren, meten en voorkómen van chronisch slachtofferschap

Tessa Kaufman

TvO 2020-3

Op weg naar maatwerk bij pesten

Pesten is een probleem dat voor sommige slachtoffers tot langdurige problemen leidt. Hoewel blijkt dat een aantal antipestinterventies effectief is, is het de vraag of ze voor álle slachtoffers helpen. Welke jeugdigen blijven chronisch gepest worden en welke maatregelen zijn voor hen nodig? Dit onderzoek laat zien dat slachtoffers die geen baat hebben bij een effectief antipestprogramma vaker angstig zijn, door medeleerlingen worden afgewezen en een problematische band met ouders rapporteren. Ook kunnen slachtoffers in een vicieuze cirkel terechtkomen, waarbij afwijzing thuis en school elkaar versterken. Om de situatie van deze jeugdigen beter te begrijpen, is een instrument nodig dat goed onderscheid kan maken tussen pesten en andere vormen van agressie. Bovendien mag de samenleving geen genoegen nemen met de huidige interventies; er is maatwerk nodig voor chronische slachtoffers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen

Anne Hendriks

TvO 2020-3

Meer inzicht in een complexe stoornis

Agressie bij kinderen gaat gepaard met negatieve uitkomsten voor het kind zelf en de omgeving. Het is dan ook belangrijk om het te voorkomen of effectief te behandelen. Met het onderzoek beschreven in dit artikel hebben we getracht meer inzicht te verkrijgen in het meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen. De resultaten laten zien dat er nog veel te leren valt over agressie. Zo blijken er grote verschillen te bestaan tussen meetinstrumenten bedoeld om het
niveau van agressie te meten. Verder zien we dat zowel distale als proximale variabelen voorspellend zijn voor agressie bij kinderen. Een systematische
analyse van de literatuur over de behandeling van agressieproblematiek bij kinderen ten slotte laat zien dat effecten van behandeling gemiddeld klein zijn. Met name kinderen met zwaardere vormen van agressie profiteren meer van behandeling, en betrokkenheid van ouders leidt tot grotere effecten. Meer onderzoek is noodzakelijk om de behandelresultaten te verbeteren en de individuele en maatschappelijke effecten van agressieproblematiek te verminderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Regeert de angst?

Dorothee Horstkötter, Anke Snoek

TvO 2020-3

De betekenis van neurobiologie en genetica van antisociaal gedrag bij jeugdigen vanuit het perspectief van professionals in justitiële en gesloten jeugdzorg

Neurobiologisch onderzoek heeft in de afgelopen decennia veel inzichten opgeleverd in de oorsprong van antisociaal gedrag (ASB). Er lijkt echter een kloof te zijn
tussen deze groeiende inzichten en de praktijk. In een kwalitatief onderzoek spraken we professionals werkzaam in gesloten en justitiële jeugdzorg over de wijze waarop de nieuwe wetenschappelijke inzichten waardevol kunnen zijn voor hun werkveld. Onbekendheid met de genetische en neurobiologische inzichten bleken deze onbemind te maken. Professionals waren bovendien bang dat de nieuwe inzichten de kern van hun dagelijkse praktijk zou kunnen bedreigen, die gebaseerd is op veranderbaarheid en sociale factoren. Ze zagen echter ook dat genetische en neurobiologische verklaringen een waardevolle aanvulling of ondersteuning konden zijn op hun werk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Kim van den Bogaard, Petri Embregts, Henk Nijman

TvO 2020-3

Het perspectief van de cliënt en begeleiders

Grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, zelfbeschadigend en seksueel ongepast gedrag, komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Het kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de persoon die het gedrag laat zien als voor de omgeving. Hoewel er steeds meer aandacht is voor deze doelgroep, is er nog weinig bekend over de triggers, consequenties en omstandigheden van grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de omgeving. Voor gerichte interventies is deze kennis noodzakelijk. Uit structurele klinische observatie, een review en kwalitatieve interviewstudies komt naar voren dat het meeste grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt wordt door een kleine groep mensen. Daarnaast blijkt dat triggers van grensoverschrijdend gedrag zowel in de persoon zelf, in interacties als in situaties kunnen zitten. Bovendien blijkt dat begeleiders en cliënten deels andere redenen noemen voor het ontstaan van het gedrag. Het meenemen van beide perspectieven is dan ook belangrijk om adequaat te reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: LVB en EMB | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Repressie in residentiële jeugdzorginstellingen

Sophie de Valk

TvO 2020-1

Jongeren met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen die niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen, worden in residentiële jeugdzorginstellingen geplaatst. Maar bepaalde aspecten van deze residentiële (forensische) jeugdzorginstellingen bedreigen effectiviteit van de behandeling die ze daar krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Slaapproblemen bij kinderen en adolescenten

Marije Vermeulen

TvO 2019-4

Ongeveer een kwart van de kinderen en adolescenten in Nederland ervaart slaapproblemen. Aangezien slaapproblemen vaak samengaan met andere psychische problematiek, is het belangrijk om voldoende kennis te hebben over slaapproblemen en in een intake of ontwikkelingsanamnese altijd te vragen naar slaap en slaapproblemen, ongeacht de aanmeldreden. Voor orthopedagogen is het van belang alert te zijn op signalen van slaapproblemen en slaapstoornissen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met individuele verschillen in slaap en de effecten van slaapproblemen. Dit artikel beschrijft kort wat slaap is, hoe vaak slaapproblemen bij kinderen en adolescenten
voorkomen en enkele individuele verschillen in slaap. De orthopedagoog kan een belangrijke rol spelen in het signaleren en behandelen van slaapproblemen door voorlichting en slaaphygiëneadviezen te geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Gedetineerde vaders en hun kinderen

Joni Reef

TvO 2019-4

Wereldwijd zitten meer dan 10 miljoen mensen in de gevangenis en ervaren steeds meer kinderen opsluiting van een ouder tijdens hun jeugd. Opsluiting is zeer schadelijk
voor de betrokkenheid van vaders bij het gezin en voor de kinderen zelf. Dit artikel beschrijft de huidige knelpunten in verschillende fasen van de strafrechtsketen
en de mogelijkheid op gezinsgerichter te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Interventies | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Uitbehandeld?

Sjoukje de Boer

TvO 2019-4

Epidemiologisch onderzoek laat zien dat adolescenten met antisociaal gedrag
onderscheiden kunnen worden in twee groepen: een groep waarbij het antisociale
gedrag zich beperkt tot de adolescentie en een groep waarbij dit gedrag zich al vanaf de kindertijd voordoet. Van de laatste groep wordt verondersteld dat de gedragsproblemen veel hardnekkiger zijn en dat deze jongeren niet of nauwelijks reageren op behandeling. Deze veronderstelling is slechts ten dele waar, blijkt uit promotieonderzoek onder klinisch opgenomen jongeren met zowel psychische problemen als gedragsproblemen. Jongeren bij wie gedragsproblemen vroeg begonnen, lopen een veel groter risico op drop-out. Maar, als ze in behandeling blijven, zijn hun behandelresultaten even goed als bij de groep waarbij het antisociale gedrag tijdens de adolescentie begon. Ook cannabisgebruik voorafgaand aan de behandeling bleek een voorspeller voor drop-out. Maatregelen om drop-out te voorkomen zijn belangrijk omdat follow-uponderzoek na anderhalf jaar liet zien dat jongeren die de behandeling niet afmaakten veel slechter functioneerden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

(Niet) wie ik ben...

Sheila Adjiembaks

TvO 2019-4

Verhalen zijn onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Helemaal als het gaat om levensverhalen waarin gebeurtenissen uit het eigen leven persoonlijke betekenis
krijgen. In dit artikel leg ik uit waarom en op welke wijze een narratieve, levensverhalende benadering van betekenis kan zijn voor professionals die met risicojongeren
werken vanuit een strafrechtelijke of (forensische) hulpverleningscontext. Wat brengt
het professionals die met risicojongeren in contact staan? En – niet onbelangrijk – hoe kun je een levensverhaal in de praktijk eigenlijk ter tafel laten komen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Transformeren volgens ouders

Sanne van den Driesschen, Chris Kuiper, Eva Mulder, Laura Nooteboom, Robert Vermeiren

TvO 2019-4

Sinds de transitie van de jeugdhulp zijn in de meeste gemeenten lokale wijkteams actief. Deze teams bestaan uit professionals met diverse expertise, die aan de hand van de transformatiedoelen uit de Jeugdwet op lokaal niveau gezinnen ondersteunen. Om tot duurzame verbetering van de jeugdhulp te komen, is de visie van ouders op de transformatiedoelen essentieel. Het perspectief van ouders is een belangrijke indicator
van de kwaliteit van hulp. Hun perspectief verschilt vaak van het perspectief van professionals en beleidsmakers. In dit artikel wordt de visie van ouders op de transformatie beschreven. Ouders vinden thema’s als eigen regie, eigen kracht, een gezinsgerichte aanpak, het betrekken van het sociaal netwerk, integraal werken en tijdig passende hulp belangrijk. De resultaten kunnen dienen als input voor hulpverleners en beleidsmakers om de hulpverlening nog verder te verbeteren en van de transformatie een succes te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Opvoeding | Ouders | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Zelfbeschadigend gedrag

Nienke Kool-Goudzwaard

TvO 2019-3

Zelfbeschadigend gedrag onder jongeren is een zorgwekkend fenomeen. Het is een teken van onderliggend lijden en klem zitten. De leeftijd waarop jongeren beginnen met zelfbeschadiging ligt rond de 14 jaar, maar het kan ook al op jongere leeftijd voorkomen. Vaak dient de zelfbeschadiging verschillende functies, waarvan het reguleren van de emoties de meest voorkomende is. Het is belangrijk om met deze jongeren in gesprek te gaan. De website Sameninmijnschoenen.nl is ontwikkeld om hierbij behulpzaam te zijn, deze biedt achtergrondinformatie en handvatten om samen het gesprek te voeren over zelfbeschadigend gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Radicalisering als opvoedingsvraagstuk

Elga Sikkens

TvO 2019-3

Hoe reageren ouders als hun kind extreme idealen ontwikkelt? Vaak reageren ouders niet. Simpelweg omdat ze niet weten hoe of omdat ze zich niet realiseren dat een reactie wenselijk is. Ook is er in veel gezinnen waar radicalisering plaatsvindt van alles aan de hand, waardoor ouders mogelijk niet doorhebben dat hun kind extreme idealen ontwikkelt. Deze jongeren hebben echter wel een reactie van een opvoeder nodig. Hoewel dit onderzoek aantoont dat ouders geen directe invloed hebben op radicalisering en deradicalisering, lijkt het erop dat ouders op de achtergrond wel een belangrijke rol spelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Samen op weg naar volwassenheid

Mieke Ketelaars

TvO 2019-3

De transitie van jeugd naar volwassenheid is voor veel jongeren een lastige opgave. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek geldt dit nog sterker. Een transitiecoach kan in dit proces laagdrempelige hulp bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | LVB en EMB | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Minder kinderen gepest op ervaren kanjerscholen

Lilian Vliek

TvO 2019-3

Kanjertraining heeft tot doel het welbevinden en de sociale veiligheid van kinderen en jongeren te vergroten en sociale problemen zoals pesten, uitsluiting en depressie te voorkomen of te verminderen. De training wordt in het onderwijs klassikaal gegeven en in een klinische setting aan kinderen die sociaal vastlopen. Uit eerder onderzoek blijkt dat Kanjertraining effectief kan zijn voor problematische klassen en voor kinderen die sociaal vastlopen wanneer psychologen of orthopedagogen de training geven. Beginnende leerkrachten blijken de training nog niet volledig te implementeren en bereiken alleen effecten in klassen met veel conflicten. Het huidige onderzoek richt zich daarom op de vraag of Kanjertraining effectief is in klassen met meer ervaren Kanjerleerkrachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Initiatieven binnen passend onderwijs

Mariët van Raalte

TvO 2019-3

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 moeten scholen binnen het regulier onderwijs zo veel mogelijk leerlingen een passende plek bieden. Een voorbeeld van een initiatief dat is opgezet voor het VO, is de zogenoemde Transfer-/Trajectklas. Dit is een speciale klas op een reguliere middelbare school waarin leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften binnen één jaar worden voorbereid op het integreren in een reguliere klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Stressbeleving bij pedagogisch medewerkers

Gerard Kocken, Mariët van der Molen , Bram Orobio de Castra

TvO 2019-3

Pedagogisch medewerkers in orthopedagogische behandelcentra worden geconfronteerd met complexe hulpvragen van jongeren en hun ouders in een snel veranderend werkveld. Deze werkcontext kan leiden tot stress, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van zorg voor de jongeren. In het huidige onderzoek wordt nagegaan of, en welke werkgerelateerde factoren stress veroorzaken bij jeugdzorgwerkers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Sexting vanuit het perspectief van jongeren

Willemijn Krebbekx, Marijke Naezer

TvO 2019-2

Ondanks het feit dat sexting een onderdeel lijkt te zijn geworden van de seksuele ontwikkeling van jongeren, is er maar weinig aandacht voor de manier waarop jongeren zelf zich tot het fenomeen verhouden. In dit artikel beschrijven we het perspectief van de jongeren en geven we aan waarom sexting momenteel te eenzijdig wordt bekeken. We zoomen daarnaast in op welke wijze professionals kunnen handelen wanneer sprake is van het ongewenst verspreiden van sexy beeldmateriaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys

Anke van Dijke, Linda Terpstra

TvO 2019-2

Asja was de eerste opvangvoorziening in Nederland voor meisjes die het slachtoffer zijn – of dreigen te worden – van een loverboy. Dit multimodale zorgprogramma is ontwikkeld door Fier, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In 1999 startte Asja met zes bedden. Negentien jaar later zijn er dertien jeugdhulpaanbieders die aangeven dat ze gespecialiseerde behandelprogramma’s hebben voor slachtoffers van loverboys. In 2017 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de kwaliteit van deze programma’s. Wij – medewerkers van Fier – reageren op de bevindingen van de inspectie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus - Veilig in verbinding

Jean Paul de Rijk , Marjolein van Wijk-Herbrink

TvO 2019-1

In de JeugdzorgPlus wordt behandeling geboden aan jongeren met complexe problematiek bij wie vrijwillige hulpverlening onvoldoende resultaat heeft gehad. Hoewel vaak aanvullende therapieën worden ingezet, brengen jongeren de meeste tijd door op de 24-uurs behandelgroep, waar jeugdzorgwerkers het behandelklimaat vormgeven. Wij beargumenteren dat Schematherapeutisch werken, gebaseerd op Schematherapie, een veelbelovende basismethodiek is die jeugdzorgwerkers houvast biedt in de omgang met de complexe gedragsproblemen van de jongeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Interventies | Ouders | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Hoe een opleiding over (hoog) begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert

Tessa Kieboom, Kathleen Venderickx , Carla Vreys

TvO 2019-1

Hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan uitdaging. In het huidige basisonderwijs in Vlaanderen wordt hier weinig doeltreffend op ingespeeld. Dit komt door een gebrek aan kennis over passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. De kennisoverdracht via de lerarenopleidingen schiet in deze tekort. Om deze lacune op te vullen, heeft het Vlaamse expertisecentrum Exentra zijn jarenlange kennis en ervaring gebundeld in een meerjarig opleidingstraject voor basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen

Hanneke de Graaf, Marije van der Hulst, Rianne Kok , Peter Prinzie

TvO 2018 9&10

Armoede en een verminderde kwaliteit van de leefomgeving hebben een negatieve, en vaak permanente, invloed op de ontwikkeling van kinderen, zowel tijdens de zwangerschap als gedurende hun verdere leven. Een opeenstapeling van sociaaleconomische risicofactoren en een barrière die wordt ervaren richting
de hulpverlening maakt een substantieel deel van de Rotterdamse zwangere vrouwen kwetsbaar. Dit vraagt om een laagdrempelige interventie, waarin een gezin wordt begeleid naar een duurzame oplossing voor de kwetsbare situatie, om zo de intergenerationele overdracht van kwetsbaarheid te doorbreken. Moeders van Rotterdam is een langdurig en intensief traject waarbij aanstaande moeders vanaf de zwangerschap tot aan de tweede verjaardag van hun kind worden begeleid. Via wetenschappelijk onderzoek zal de effectiviteit van het programma worden onderzocht rondom zelfredzaamheid, mentaal welzijn van de moeder en ontwikkeling van het kind.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jonge kind | Opvoeding | Ouders | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Naar de andere oever

Erica de BruÏne, Jantien Gerdes

TvO 2018 9&10

Sinds 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Hierdoor neemt de diversiteit in de klassen vaak toe en komt er een grotere druk dan voorheen te liggen op het vermogen van leraren tot samenwerken met collega’s, ouders en professionals uit andere instellingen, zoals de jeugdhulpverlening. Binnen het voortgezet onderwijs (vo) spelen mentoren een belangrijke rol in deze samenwerking. In dit artikel wordt verslag gedaan van een kleinschalig, verkennend onderzoek op twee vo-scholen. Vanuit de begrippen coöperatie, coördinatie en collaboratie is verkend hoe samenwerking met jeugdhulpverlening hier vormgegeven wordt en wat daarbij de rol van mentoren is. Daarnaast is onderzocht hoe op twee hogescholen studenten van de lerarenopleidingen voorbereid worden op de rol van mentoren in deze samenwerking, in hoeverre dit aansluit op de praktijk op deze scholen en of de opleidingscurricula op dit onderdeel versterkt kunnen worden in de ogen van de zittende mentoren en opleiders aan deze lerarenopleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten: een ondergeschoven kindje?

Annelies Laurenssen

TvO 2018 6

Men lijkt nog steeds terughoudend in het stellen van een persoonlijksheidsstoornis bij adolescenten. Dit, terwijl uit onderzoek is gebleken dat persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten op een betrouwbare manier gediagnosticeerd kunnen worden en de prevalentie ervan hoog is, net zo hoog als bij volwassenen. Hoe later een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten gediagnosticeerd wordt, hoe ernstiger en chronischer de problematiek vaak wordt. Vroeg ingrijpen is daarom belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Floor van Loo

TvO 2018 6

Onze cognitieve ontwikkeling kan in twee, elkaar niet wederzijdse uitsluitende, wederkerige onderdelen worden uitgesplitst: het vergaren van domeinspecifieke kennis enerzijds en het ontwikkelen van domeinalgemene kennis anderzijds. In dit artikel pleiten we ervoor om vaker, explicieter en bewuster, domeinalgemene kennis aan te bieden aan onze kinderen en jongeren met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, vanzelfsprekend in relatie tot het aanbieden van domeinspecifieke kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Impact van scheiding op het jonge kind

Paula van Dommelen, Mariska Klein Velderman, Fieke Pannebakker

TvO 2018 6

Dit artikel verkent het verband tussen scheiding en psychosociaal functioneren en welbevinden van kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Echtscheiding | Jonge kind | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Vooruitgang in lezen en spellen bij kinderen met dyslexie tijdens behandeling met Fonoco

Anne Arntz, Fons van Waterschoot, Marjolijn van Weerdenburg, Maartje van der Zandt

TvO 2018 5

Deze studie betrof het effect van de psycholinguïstische dyslexiebehandelmethode Fonoco, gericht op cognitieve vaardigheden die direct onderliggend zijn aan lezen en spellen, te weten (1) fonologisch bewustzijn, (2) kennis van foneem-grafeemkoppelingen en (3) snel alfanumeriek benoemen (van letters en cijfers) en op de rol van het intelligentiequotiënt (IQ) hierbij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

In gesprek met en over het werk van Gadamer

Jan de Bekker, Cees Grol

TvO 2018 3&4

Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief

Hans Jansen

TvO 2018 3&4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Jonge kind | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Brief aan mijn kleinkind

Maarten Spaander

TvO 2018 3&4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Meer dan registreren! Preventie van schoolverzuim en thuiszittende leerlingen vanuit SWPBS-aanpak

Trees Das, José Wichers-Bots

TvO 2018 11&12

In het schooljaar 2016/2017 bezochten ruim 8.000 leerplichtige leerlingen geen school. De ambitie is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijs of zorgaanbod. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die een school heeft om een preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWPBS-aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen: Leerzaam voor de hele organisatie

Leonieke Boendermaker, Marinus Spreen

TvO 2018 11&12

Professionals van School2Care (Altra), en van Julia (Spirit) namen in 2017 in hun organisatie deel aan een pilot met groepssupervisie aan de hand van beelden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Hoop een huis geven

Anne Dekker, Peer van der Helm, Esther Kooymans

TvO 2018 11&12

Plaatsing in een Gezinshuis-Plus is een alternatief voor plaatsing in de gesloten jeugdzorg. In jeugddorp De Glind staan inmiddels drie van deze huizen, die onderdak bieden aan jongeren met forse gedragsproblemen en complex trauma. Zij die het niet redden binnen het speciaal onderwijs gaan naar onderwijsvoorziening ‘De Kantine’, waar ze individueel begeleid worden. Dit artikel biedt een inkijkje in Gezinshuizen-Plus en De Kantine en bespreekt onderzoeksresultaten naar het leefklimaat in de gezinshuizen en in hoeverre De Kantine voorziet in de behoefte aan zinvolle dagbesteding.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Pit of despair: Depressie in leven en werk van Harry Harlow

Frank van der Horst, Louise Koudijs, Maartje Luijk, Lenny van Rosmalen

TvO 2018 1&2

De Amerikaanse dierpsycholoog Harry Harlow is vooral bekend om zijn onderzoek naar de band tussen moeder en kind bij resusapen (gepubliceerd in 1958 als The Nature of Love). Zijn werk naar depressie is echter nauwelijks bekend. Nadat Harlow zelf met een depressie te kampen had gehad begon hij onderzoek naar depressie bij apen. Hij wekte een depressie op door de resusapen maandenlang te isoleren van hun omgeving in een zogenaamde pit of despair. In deze bijdrage wordt een verband gelegd tussen Harlows depressie en zijn onderzoek naar depressie bij apen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten

Thyrza Hylkema, Cathy van Tuijl

TvO 2018 1&2

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten. Een beschrijving en de uitkomsten van een professionaliseringstraject met School Wide Positive Behavior Support binnen vso-cluster-4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Leefklimaat bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit het Midden-Oosten

Peer van der Helm, Evelyn Heynen, Alice Tonnaer, Karlijn Wassen

TvO 2018 1&2

Wereldwijd zijn er veel jongeren onder 18 jaar op de vlucht voor oorlog en de gevolgen daarvan. Veel van deze jongeren zijn zonder begeleiding van hun ouders of een naaste. In Nederland worden deze jongeren opgevangen in speciale inrichtingen voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Hier kunnen zij samen met andere AMV-jongeren wonen maar er wordt hun enkel een tehuis geboden. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de situatie van deze jongeren en hun verblijf in een AMV-Instelling in Nederland. Het huidige onderzoek richt zich op het inventariseren van het leefklimaat in twee verschillende groepen alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Syrië en Eritrea die in Nederland verblijven.

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Positive Behavior Support (PBS) in de wijk: Eerste praktijkervaringen in Rotterdam

Marlieke de Groot, Pien Koppers, Emilie van Leeuwen , Angelique Ruijs

2018 7&8

Drie jaar geleden is in op dracht van de gemeente Rotterdam de ontwikkeling van Positive Behavior Support (PBS) IN DE WIJK van start gegaan in de Rotterdamse wijken Feijenoord, Crooswijk en Bloemhof. Deze aanpak van gedrag is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde School Wide Positive Support (SWPBS). Het doel van PBS IN DE WIJK is het neerzetten van een duurzaam, positief opvoed- en opgroeiklimaat in de wijk, waarbinnen kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, sociaal gedrag wordt bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Opvoeding | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Kansongelijkheid: een microperspectief

Linda van den Bergh, Ilonka van der Sommen

2018 7&8

De inspectie van het Onderwijs (2016; 2017) toont aan dat relatie tussen opleidingsniveau van ouders en de schoolloopbaan van hun kinderen sterker wordt. Het actieplan 'Gelijke kansen in het onderwijs' beschrijft dat de Nederlandse overheid streeft naar: 'onderwijs waarin álle leerlingen en studenten zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht hun thuissituatie, talenten en achtergrond' (Bussemaker & Dekker, 2016, p.1-2). Daarnaast stellen scholen dit zichzelf ook steeds meer ten doel. Dit levert een enorme uitdaging op voor de leraren die deze ambities mogen waarmaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek