Zoeken op trefwoord 'Diagnostiek'

Boekrecensie: Diagnostiek van kind, opvoeding en gezin

Marjolein Triest

TvO 2022-4

De telefoon gaat. Geheel onverwacht krijgt moeder een gebiedsmanager aan de lijn van een zorgpartner uit de zorgketen met ‘dwang’: ‘Ik bel u nadat ik uw mail las, ik heb uw zaak door de jaren heen op een afstand gevolgd en wil u laten weten dat u en uw kinderen mij bijgebleven zijn.’ Een stilte volgt. Moeder is voelbaar geëmotioneerd, hoorbaar door de stilte en een slik. Zorgprofessional: ‘Het was niet de bedoeling om u van streek te maken met dit telefoontje.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Orthopedagogiek

De diagnose dyscalculie in het PO

Marije Huijsmans, Tijs Kleemans, Evelyn Kroesbergen

TvO 2021-4

De ene leerling met dyscalculie is de andere niet

Tegen dyscalculie wordt vaak binair aangekeken: er is wel óf geen sprake van een rekenstoornis. Wat echter opvalt, is dat leerlingen variëren in hun reken-/wiskundevaardigheden en dus ook een eigen profiel van sterktes en zwaktes hebben wat betreft reken/wiskunde en gerelateerde cognitieve vaardigheden. Door een leerling te bestempelen als rekenzwak of te diagnosticeren met dyscalculie wordt te weinig rekening gehouden met de vraag in welke domeinen van het rekenen (en gerelateerde vaardigheden) de problemen zich precies voordoen en welke onderwijsaanpassingen daar geschikt voor zijn. Iedereen kan zich blijven ontwikkelen in het rekenen, mits het leerproces op de juiste wijze ondersteund wordt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Leerproblemen | Onderwijs

Ingrijpende gebeurtenissen in het onderwijs

Michiel Asselman, Afra de Berk, Jolanda Buijze, Petra Helmond, Roel Kooijmans, Wendy Nelen, Evelyne Offerman, Rianne Wassink-de Stigter

TvO 2021-4

Prevalentie van ACEs en PTSS-symptomen bij leerlingen in regulier basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Veel leerlingen maken in hun jeugd ingrijpende gebeurtenissen mee, ofwel Adverse Childhood Experiences (ACEs), zoals mishandeling, verwaarlozing of verlies van een ouder. Hoe meer ACEs kinderen meemaken, hoe groter de kans dat zij problemen ontwikkelen, zoals fysieke, psychische en schoolproblemen. Er is echter nog weinig bekend over de prevalentie van ACEs bij leerlingen in het onderwijs in Nederland. In het kader van onderzoek naar Traumasensitief Onderwijs (TSO) werd bij 353 leerlingen uit het regulier basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gevraagd naar de ACEs die zij hebben ervaren. Daarnaast werden zij gescreend op PTSS-symptomen. ACEs bleken veelvuldig voor te komen, hoewel er verschillen waren tussen de onderwijstypes. Implicaties voor de praktijk worden beschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

De dynamische profielpiramide

Linda Traudes

TvO 2021-2

Een hulpmiddel bij handelingsgerichte diagnostiek

In mijn werk als leerlingbegeleider gebruik ik al enige jaren de dynamische profielpiramide als hulpmiddel. De piramide is een bestaand denkmodel, dat ik met een aantal collega’s ben gaan gebruiken vanuit de behoefte aan overzicht en samenhang. Meer specifiek deden we dat vanuit de behoefte aan meer grip op de verklarende én beïnvloedende factoren die van belang zijn binnen de handelingsgerichte diagnostiek (HGD) in het onderwijs. Het doel was om de juiste prioritering in advisering aan te kunnen brengen en effectiever te kunnen zijn. Ten grondslag hieraan ligt de gedachte dat als we oplossingen zoeken, we naar het hele lerende kind moeten kijken binnen het gezins- en schoolsysteem, in iedere fase van het onderzoeksproces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Onderwijs

De WISC-V-NL bij hoogbegaafde kinderen

Corrieke Buist-Veurink, Margreet Heek-Veldhuizen, Judith Kertai, Geke Maes-van Buiten, Wietske Vriezen

TvO 2020-5

Kijk naar indexscores in plaats van het TIQ

Sinds de WISC-V-NL in gebruik is genomen, klinken er geluiden uit de praktijk dat hoogbegaafde kinderen een specifiek intelligentieprofiel hebben op de WISC-V-NL en lager scoren dan verwacht. Om die reden is gekeken naar de intelligentieprofielen van 121 hoogbegaafde kinderen. De resultaten bevestigen de praktijkervaringen: hoogbegaafde kinderen scoren vaak relatief hoog op Verbaal Begrip, en relatief laag op Verwerkingssnelheid en in mindere mate Werkgeheugen. In diagnostisch onderzoek naar hoogbegaafdheid zou met dit profiel rekening gehouden kunnen worden. Omdat de Totale intelligentie (TIQ) minder representatief lijkt, willen we aanraden om de Algemene Vaardigheids Index (AVI) als alternatief te gebruiken. De kracht van de WISC-V-NL ligt in de verschillende indexen die sterker en zwakker ontwikkelde vaardigheidsgebieden van het kind in beeld kunnen brengen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid en kindertekeningen

Sven Mathijssen

TvO 2020-5

Een literatuurstudie en theoretisch kader

Er zijn nog steeds veel problemen bij het signaleren van hoogbegaafdheid bij kinderen en professionals hebben behoefte aan alternatieve signaleringsmethoden. Menstekeningen worden al geruime tijd gebruikt in diagnostisch onderzoek, maar het gebruik ervan als alternatief signaleringsinstrument voor hoogbegaafde kinderen is nog niet grondig onderzocht. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden om menstekeningen te gebruiken als diagnostisch instrument bij vermoedelijke hoogbegaafdheid. Daarvoor geven we een overzicht van de kenmerken van cognitief functioneren, creativiteit, sociaal- en emotioneel functioneren en verkennen we in hoeverre deze kenmerken mogelijk terugkomen in tekeningen. Op basis van de beoordeelde literatuur wordt een theoretisch kader geschetst voor de analyse van menstekeningen voor signaleringsdoeleinden. Dit theoretisch kader vormt de basis voor een onderzoeksprogramma dat uiteindelijk moet resulteren in een goed onderbouwd diagnostisch screeningsinstrument.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Hoogbegaafdheid

Cognitieve begaafdheid is geen risicofactor voor probleemgedrag

Jeroen Lavrijsen, Karine Verschueren

TvO 2020-5

Bevindingen van de TALENT-studie

Regelmatig wordt cognitieve begaafdheid in verband gebracht met emotionele moeilijkheden en onbevredigende sociale relaties: (hoog)begaafde kinderen en jongeren zouden moeilijkheden hebben om te functioneren in een wereld die hen niet begrijpt. In dit artikel toetsen we dit negatieve stereotype aan gegevens uit de TALENT-studie, een onderzoek bij 3.409 Vlaamse jongeren uit het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Uit de gegevens blijkt dat cognitieve begaafdheid géén risicofactor is voor internaliserend of externaliserend probleemgedrag: jongeren die hoog scoorden op de intelligentietest rapporteerden gemiddeld minder externaliserende problemen en evenveel internaliserende problemen als normaal begaafde jongeren. Jongeren die ooit gediagnosticeerd werden als hoogbegaafd, vertoonden gemiddeld wél meer sociaal-emotionele problemen dan andere jongeren, wat impliceert dat deze groep niet representatief is voor begaafde jongeren in het algemeen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Hoogbegaafdheid | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Onderkenning en diagnostiek bij vermoedelijk hoogbegaafde en/of dubbel-bijzondere leerlingen

Agnes Burger-Veltmeijer

TvO 2020-5

S&Z-Heuristiek helpt misdiagnostiek te reduceren

Er is een nijpend tekort aan adequate handelingsgerichte diagnostische deskundigheid onder schoolpsychologen en orthopedagogen bij vraagstellingen rond leerlingen met vermoedelijke hoogbegaafdheid (HB) en/of dubbel-bijzondere (2E) leerlingen. Dit hangt samen met enkele kwesties, die elkaar in een vicieuze cirkel versterken: gebrek aan empirisch onderbouwde kennis over (diagnostiek bij) 2E; eenzijdige expertise en het ontbreken van 2E-experts onder diagnostici;
denken in diagnostische categorieën ofwel ‘etiketten’; inkrimping van diagnostiek bij onder meer expertisecentra van samenwerkingsverbanden. Dit alles leidt tot onvoldoende herkenning van kenmerken van 2E, eenzijdige duiding richting enerzijds HB plus onderpresteren of anderzijds HB plus een leer- of ontwikkelingsstoornis, en tot ongebalanceerd afgestemde interventies. In dit artikel illustreren we hoe de systematische werkwijze van de Sterkte & Zwakte Heuristiek kan helpen de diagnostische bias tegen te gaan. We sluiten af met een voorstel om HB en 2E te beschouwen als constructen op een continuüm.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Hoogbegaafdheid

De vroege herkenning van een autismespectrumstoornis

Mirjam Pijl

TvO 2020-4

Van diagnosticeren en behandelen naar voorspellen en stimuleren

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt bij kinderen in Nederland vaak pas vastgesteld in hun kleutertijd, of nog later. Onderzoek toont echter aan dat vroege behandeling op langere termijn winst kan opleveren. Om betrouwbaar te kunnen diagnosticeren is kennis over de uitingsvorm van ASS in de eerste levensjaren van groot belang. In ons onderzoek hebben we daarom gekeken naar potentiële risicofactoren bij jonge kinderen met een familiair verhoogd risico op ASS, namelijk babybroertjes en -zusjes van kinderen met de diagnose. Resultaten tonen aan dat vroege kenmerken van het temperament, evenals die van de ouder-kindinteractie mogelijk waardevol kunnen zijn voor de herkenning van ASS. Toekomstig onderzoek zal zich verder moeten richten op biologische en omgevingsinvloeden die uiteindelijk leiden tot symptomen van ASS, en het identificeren van signalen die voorafgaan aan de klinische diagnose. Een belangrijke vraag is echter in hoeverre we al categorische labels moeten geven aan kinderen van zeer jonge leeftijd. Gezien de huidige kennis pleiten we voor een omslag van ‘diagnosticeren en behandelen’ naar ‘voorspellen en stimuleren’. Op deze wijze kunnen interventies ook al worden ingezet bij de groep kinderen bij wie twijfels bestaan over de exacte diagnose.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind

Poortwachters in de dyslexiezorg

Chruf van Kempen, Chris Struiksma

TvO 2020-4

Het Waterlandmodel werkt

De afgelopen jaren is het aantal verwijzingen voor behandeling van dyslexie sterk gestegen. Om de aantallen beheersbaar te houden wordt vaak een
poortwachtersfunctie ingesteld. Helaas heeft deze in veel gevallen maar een zeer beperkte opdracht, namelijk niet meer dan het beoordelen van het schooldossier. In dit artikel beschrijven we de langetermijnresultaten van het ‘Waterlandmodel’. We constateren niet alleen grote verschillen tussen scholen maar van jaar tot jaar ook binnen scholen. We zien hierin een aanwijzing voor een mismatch tussen leerkrachtcompetenties en speciale onderwijsbehoeften en een argument in de discussie over de vraag of dyslexie wel bestaat. Ten slotte stellen we dat handelingsverlegenheid een basis kan zijn voor verwijzing en de wijze
waarop de poortwachter daarop kan acteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Onderwijs

Kenmerken van excellente lezers

Brenda van den Broek, Joyce Gubbels

TvO 2020-4

Meer zelfvertrouwen en leesplezier

Het aantal excellent lezende leerlingen is in Nederland al jaren opvallend klein en het lijkt erop dat er op dit moment potentieel onbenut blijft. In het huidige
onderzoek is onderzocht door welke motivationele kenmerken de groep excellent lezende leerlingen zich onderscheidt van de andere leerlingen. Hiervoor zijn
aanvullende analyses uitgevoerd op de Nederlandse data van de internationale PIRLS 2016-studie. De resultaten laten zien dat excellent lezende leerlingen in vergelijking met andere leerlingen vooral meer vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid en in hun vrije tijd meer lezen voor hun plezier. Dit onderstreept het belang van brede stimuleringsprogramma’s waarin aandacht is voor zowel leesvaardigheid als voor zelfvertrouwen en leesplezier. Het aanbieden van rijke teksten die aansluiten bij het niveau en de interesses van leerlingen zou daarvan een onderdeel kunnen zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Onderwijs

Meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen

Anne Hendriks

TvO 2020-3

Meer inzicht in een complexe stoornis

Agressie bij kinderen gaat gepaard met negatieve uitkomsten voor het kind zelf en de omgeving. Het is dan ook belangrijk om het te voorkomen of effectief te behandelen. Met het onderzoek beschreven in dit artikel hebben we getracht meer inzicht te verkrijgen in het meten, voorspellen en behandelen van agressie bij kinderen. De resultaten laten zien dat er nog veel te leren valt over agressie. Zo blijken er grote verschillen te bestaan tussen meetinstrumenten bedoeld om het
niveau van agressie te meten. Verder zien we dat zowel distale als proximale variabelen voorspellend zijn voor agressie bij kinderen. Een systematische
analyse van de literatuur over de behandeling van agressieproblematiek bij kinderen ten slotte laat zien dat effecten van behandeling gemiddeld klein zijn. Met name kinderen met zwaardere vormen van agressie profiteren meer van behandeling, en betrokkenheid van ouders leidt tot grotere effecten. Meer onderzoek is noodzakelijk om de behandelresultaten te verbeteren en de individuele en maatschappelijke effecten van agressieproblematiek te verminderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Signalering met de Cito-kleutertoetsen

Niek Frans, Alexander Minnaert, Ineke Oenema-Mostert, Wendy Post

TvO 2020-2

De kleutertoetsen van Cito zijn de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest. De toetsen zouden niet betrouwbaar genoeg zijn om taal- en/of rekenproblemen vast te stellen bij kleuters. In 2013 zijn we gestart met een uitgebreid onderzoek naar de bruikbaarheid van deze toetsen voor het signaleren van
taal- en/of rekenproblemen. In een serie diepte-interviews met kleuterleerkrachten en een analyse van toetsgegevens van ruim 1.800 leerlingen hebben we gekeken naar het ervaren nut en de stabiliteit van de scores tussen groep 1 en groep 6.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Onderwijs

Mogelijkheden voor vroegtijdige herkenning van een taalontwikkelingsstoornis

Babette Diepeveen

TvO 2020-1

Primaire taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn relatief veelvoorkomend, maar worden vaak pas laat ontdekt, wat nadelig is voor het ontwikkelingsperspectief van het kind. In de beschreven studie is onderzocht hoe kinderen met TOS eerder zouden kunnen worden herkend aan de hand van gegevens uit de dossiers van de jeugdgezondheidszorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind

Kindermishandeling bespreekbaar maken met ouders

Lex Wijnroks

TvO 2020-1

Organisaties zoals Samen-Veilig, bieden trainingen aan voor professionals werkzaam in de kinderopvang, peutercentra, scholen en andere settingen, om het signaleren van kindermishandeling en het voeren van gesprekken met ouders of verzorgers te verbeteren. Voor zover bekend, zijn deze trainingen nooit onderzocht op effectiviteit. In dit onderzoek is het effect onderzocht van het trainingsprogramma Signalering en gespreksvoering met ouders, ontwikkeld door het Studiecentrum Samen Veilig-Midden-Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Ouders

Early Life Stress

Linda van den Haak, Frans Pijpers, Yvonne Vanneste, Ellen-Joan Wessels

TvO 2019-5

In dit artikel vragen we aandacht voor de toename van stress bij kinderen en hoe dat zal leiden tot steeds meer gezondheidsproblemen wanneer we niet ingrijpen. We leggen uit hoe stress gezond blijft en bijdraagt aan een gezonde groei en ontwikkeling, leggen uit wat we verstaan onder Early Life Stress en presenteren aangrijpingspunten voor preventie van Early Life Stress. Wij presenteren het Allostatische Belasting Model (ABM), een conceptuele ‘kapstok’ die kan worden gebruikt om de wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind | Samenwerking (ketenpartners)

Praten over gewicht en leefstijl

Roxanna Camfferman, Jutka Halberstadt, Pomme van Maarschalkerweerd, Sanne Niemer, Jaap Seidell

TvO 2019-5

Het gesprek over gewicht en leefstijlverandering goed kunnen voeren is belangrijk, omdat er steeds meer kinderen zijn met overgewicht of obesitas. Veel professionals, ouders en kinderen vinden dit lastig en gaan hierdoor het gesprek niet aan of beëindigen het gesprek vroegtijdig. Dit artikel beschrijft de verschillende barrières die zorgprofessionals ervaren in gesprekken over gewicht en leefstijl. Bovendien komt aan bod op welke manier stigma’s en woordkeuze effect hebben op ouders en kinderen. Aan het einde van het artikel worden verschillende tips beschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Onderwijs

Slaapproblemen bij kinderen en adolescenten

Marije Vermeulen

TvO 2019-4

Ongeveer een kwart van de kinderen en adolescenten in Nederland ervaart slaapproblemen. Aangezien slaapproblemen vaak samengaan met andere psychische problematiek, is het belangrijk om voldoende kennis te hebben over slaapproblemen en in een intake of ontwikkelingsanamnese altijd te vragen naar slaap en slaapproblemen, ongeacht de aanmeldreden. Voor orthopedagogen is het van belang alert te zijn op signalen van slaapproblemen en slaapstoornissen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met individuele verschillen in slaap en de effecten van slaapproblemen. Dit artikel beschrijft kort wat slaap is, hoe vaak slaapproblemen bij kinderen en adolescenten
voorkomen en enkele individuele verschillen in slaap. De orthopedagoog kan een belangrijke rol spelen in het signaleren en behandelen van slaapproblemen door voorlichting en slaaphygiëneadviezen te geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Gedetineerde vaders en hun kinderen

Joni Reef

TvO 2019-4

Wereldwijd zitten meer dan 10 miljoen mensen in de gevangenis en ervaren steeds meer kinderen opsluiting van een ouder tijdens hun jeugd. Opsluiting is zeer schadelijk
voor de betrokkenheid van vaders bij het gezin en voor de kinderen zelf. Dit artikel beschrijft de huidige knelpunten in verschillende fasen van de strafrechtsketen
en de mogelijkheid op gezinsgerichter te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Interventies | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Een gebrek aan affectieve empathie bij gedragsstoornissen

Jarla Pijper

TvO 2019-4

Jeugdigen met ODD/CD vormen een heterogene groep. Om meer grip te krijgen op deze heterogeniteit zijn de afgelopen jaren verschillende subtyperingen ontwikkeld. De laatste jaren wordt met name onderscheid gemaakt op basis van de aan- of afwezigheid van
kille-emotieloze trekken. Dit artikel laat zien dat beperkingen in het empathisch functioneren geen goede indicatie zijn om jeugdigen met ODD/CD en kille-emotieloze trekken te onderscheiden van jeugdigen met ODD/CD zonder kille-emotieloze trekken. Bovendien is het diagnostisch materiaal momenteel ontoereikend en doet het geen recht
aan de jeugdigen en hun gezin. Een individueel afgestemde benadering is noodzakelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Opvoeding | Ouders

Zelfbeschadigend gedrag

Nienke Kool-Goudzwaard

TvO 2019-3

Zelfbeschadigend gedrag onder jongeren is een zorgwekkend fenomeen. Het is een teken van onderliggend lijden en klem zitten. De leeftijd waarop jongeren beginnen met zelfbeschadiging ligt rond de 14 jaar, maar het kan ook al op jongere leeftijd voorkomen. Vaak dient de zelfbeschadiging verschillende functies, waarvan het reguleren van de emoties de meest voorkomende is. Het is belangrijk om met deze jongeren in gesprek te gaan. De website Sameninmijnschoenen.nl is ontwikkeld om hierbij behulpzaam te zijn, deze biedt achtergrondinformatie en handvatten om samen het gesprek te voeren over zelfbeschadigend gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys

Anke van Dijke, Linda Terpstra

TvO 2019-2

Asja was de eerste opvangvoorziening in Nederland voor meisjes die het slachtoffer zijn – of dreigen te worden – van een loverboy. Dit multimodale zorgprogramma is ontwikkeld door Fier, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In 1999 startte Asja met zes bedden. Negentien jaar later zijn er dertien jeugdhulpaanbieders die aangeven dat ze gespecialiseerde behandelprogramma’s hebben voor slachtoffers van loverboys. In 2017 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de kwaliteit van deze programma’s. Wij – medewerkers van Fier – reageren op de bevindingen van de inspectie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Hoe een opleiding over (hoog) begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert

Tessa Kieboom, Kathleen Venderickx , Carla Vreys

TvO 2019-1

Hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan uitdaging. In het huidige basisonderwijs in Vlaanderen wordt hier weinig doeltreffend op ingespeeld. Dit komt door een gebrek aan kennis over passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. De kennisoverdracht via de lerarenopleidingen schiet in deze tekort. Om deze lacune op te vullen, heeft het Vlaamse expertisecentrum Exentra zijn jarenlange kennis en ervaring gebundeld in een meerjarig opleidingstraject voor basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Naar de andere oever

Erica de BruÏne, Jantien Gerdes

TvO 2018 9&10

Sinds 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Hierdoor neemt de diversiteit in de klassen vaak toe en komt er een grotere druk dan voorheen te liggen op het vermogen van leraren tot samenwerken met collega’s, ouders en professionals uit andere instellingen, zoals de jeugdhulpverlening. Binnen het voortgezet onderwijs (vo) spelen mentoren een belangrijke rol in deze samenwerking. In dit artikel wordt verslag gedaan van een kleinschalig, verkennend onderzoek op twee vo-scholen. Vanuit de begrippen coöperatie, coördinatie en collaboratie is verkend hoe samenwerking met jeugdhulpverlening hier vormgegeven wordt en wat daarbij de rol van mentoren is. Daarnaast is onderzocht hoe op twee hogescholen studenten van de lerarenopleidingen voorbereid worden op de rol van mentoren in deze samenwerking, in hoeverre dit aansluit op de praktijk op deze scholen en of de opleidingscurricula op dit onderdeel versterkt kunnen worden in de ogen van de zittende mentoren en opleiders aan deze lerarenopleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Kristin Janssens, Wendela Wentzel

TvO 2018 9&10

Grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel misbruik en andere vormen van geweld, komt relatief vaak voor in onze samenleving. Het is van alle tijden en komt in alle lagen van de bevolking voor, zowel onder kinderen als onder jongeren en volwassenen. In dit artikel gaan we in op het belang van een normatief kader voor het bespreekbaar maken, zorgvuldig wegen en beoordelen van grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidsrelaties. Dit helpt om de handelingsbekwaamheid van professionals te vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB

Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten: een ondergeschoven kindje?

Annelies Laurenssen

TvO 2018 6

Men lijkt nog steeds terughoudend in het stellen van een persoonlijksheidsstoornis bij adolescenten. Dit, terwijl uit onderzoek is gebleken dat persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten op een betrouwbare manier gediagnosticeerd kunnen worden en de prevalentie ervan hoog is, net zo hoog als bij volwassenen. Hoe later een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten gediagnosticeerd wordt, hoe ernstiger en chronischer de problematiek vaak wordt. Vroeg ingrijpen is daarom belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Floor van Loo

TvO 2018 6

Onze cognitieve ontwikkeling kan in twee, elkaar niet wederzijdse uitsluitende, wederkerige onderdelen worden uitgesplitst: het vergaren van domeinspecifieke kennis enerzijds en het ontwikkelen van domeinalgemene kennis anderzijds. In dit artikel pleiten we ervoor om vaker, explicieter en bewuster, domeinalgemene kennis aan te bieden aan onze kinderen en jongeren met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, vanzelfsprekend in relatie tot het aanbieden van domeinspecifieke kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Vooruitgang in lezen en spellen bij kinderen met dyslexie tijdens behandeling met Fonoco

Anne Arntz, Fons van Waterschoot, Marjolijn van Weerdenburg, Maartje van der Zandt

TvO 2018 5

Deze studie betrof het effect van de psycholinguïstische dyslexiebehandelmethode Fonoco, gericht op cognitieve vaardigheden die direct onderliggend zijn aan lezen en spellen, te weten (1) fonologisch bewustzijn, (2) kennis van foneem-grafeemkoppelingen en (3) snel alfanumeriek benoemen (van letters en cijfers) en op de rol van het intelligentiequotiënt (IQ) hierbij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

In gesprek met en over het werk van Gadamer

Jan de Bekker, Cees Grol

TvO 2018 3&4

Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief

Hans Jansen

TvO 2018 3&4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Jonge kind | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Brief aan mijn kleinkind

Maarten Spaander

TvO 2018 3&4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Een gat tussen wetenschap en praktijk: Een explorerend onderzoek naar de wijze waarop behandelingen in de residentiële zorg worden vormgegeven

Hilde Tempel , Charlotte Vissenberg

TvO 2018 11&12

Ondanks pogingen om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen, is het aantal opnames in residentiële instellingen in Nederland hoog. Dit onderzoek bevat een analyse van de behandelingen van jeugdigen in residentiële instellingen. Bekende succesfactoren bij residentiële behandelingen zijn het maken van een verklarende analyse van het gedrag en de problematiek, het betrekken van het gezin, cognitief gedragstherapeutische interventies, en het werken volgens richtlijnen en het inzetten van evidence based behandelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Opvoeding

Meer dan registreren! Preventie van schoolverzuim en thuiszittende leerlingen vanuit SWPBS-aanpak

Trees Das, José Wichers-Bots

TvO 2018 11&12

In het schooljaar 2016/2017 bezochten ruim 8.000 leerplichtige leerlingen geen school. De ambitie is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijs of zorgaanbod. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die een school heeft om een preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWPBS-aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen: Leerzaam voor de hele organisatie

Leonieke Boendermaker, Marinus Spreen

TvO 2018 11&12

Professionals van School2Care (Altra), en van Julia (Spirit) namen in 2017 in hun organisatie deel aan een pilot met groepssupervisie aan de hand van beelden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

De Deense Familieklas: een alternatief voor het zmok?

Pieter Appelhof

TvO 2018 1&2

In beschouwingen over de inrichting van ons onderwijs wordt er weinig over onze landsgrenzen heen gekeken. Er wordt voor onderwijs waarmee in andere landen al jaren succes wordt geboekt weinig belangstelling getoond, bijvoorbeeld voor de negenjarige Scandinavische eenheidsschool of de zorg voor kinderen met speciale behoeften in die landen. Maar sinds enkele jaren is er in Nederland enige belangstelling voor de Deense Familieklas die voorziet in de tijdelijke opvang van kinderen met gedragsproblemen, samen met ouders. Biedt de Familieklas een alternatief voor de speciale school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok)?

Trefwoorden: Diagnostiek | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners)

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten

Thyrza Hylkema, Cathy van Tuijl

TvO 2018 1&2

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten. Een beschrijving en de uitkomsten van een professionaliseringstraject met School Wide Positive Behavior Support binnen vso-cluster-4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Leefklimaat bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit het Midden-Oosten

Peer van der Helm, Evelyn Heynen, Alice Tonnaer, Karlijn Wassen

TvO 2018 1&2

Wereldwijd zijn er veel jongeren onder 18 jaar op de vlucht voor oorlog en de gevolgen daarvan. Veel van deze jongeren zijn zonder begeleiding van hun ouders of een naaste. In Nederland worden deze jongeren opgevangen in speciale inrichtingen voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Hier kunnen zij samen met andere AMV-jongeren wonen maar er wordt hun enkel een tehuis geboden. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de situatie van deze jongeren en hun verblijf in een AMV-Instelling in Nederland. Het huidige onderzoek richt zich op het inventariseren van het leefklimaat in twee verschillende groepen alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Syrië en Eritrea die in Nederland verblijven.

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Taaldiagnose-ondersteunende methoden bij Turks- Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kleuters

Peter Dekker, Liesbeth Schlichting

TvO 2018 1&2

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek betreffende de Nederlandse taalvaardigheid van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen van 4;0 - 7;0 jaar. De onderzochte kinderen kwamen uit twee populaties: kinderen uit het regulier basisonderwijs (n=541) en kinderen met de diagnose taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit een type speciaal basisonderwijs, het cluster-2 onderwijs (n = 47).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Onderwijs

Uitingen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties russen ouders en hun jonge kind (2 t/m 5 jaar) volgens betrokkenen uit de praktijk

Marc Noom, Anouk Spruit, Renée Uittenbogaard, Lucia Willems

2018 7&8

Binnen de hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen (2 t/m 5 jaar) is gehechtheid een belangrijk thema. Vanwege gebrek aan kennis en bruikbare instrumenten is het soms moeilijk om de gehechtheidstheorie toe te passen in de hulpverlening. Het doel van de huidige studie was om inzicht te generen in uitingsvormen van veilige en onveilige gehechtheidsrelaties zoals we die in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnostiek | Jonge kind | Opvoeding | Ouders

Kansongelijkheid: een microperspectief

Linda van den Bergh, Ilonka van der Sommen

2018 7&8

De inspectie van het Onderwijs (2016; 2017) toont aan dat relatie tussen opleidingsniveau van ouders en de schoolloopbaan van hun kinderen sterker wordt. Het actieplan 'Gelijke kansen in het onderwijs' beschrijft dat de Nederlandse overheid streeft naar: 'onderwijs waarin álle leerlingen en studenten zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht hun thuissituatie, talenten en achtergrond' (Bussemaker & Dekker, 2016, p.1-2). Daarnaast stellen scholen dit zichzelf ook steeds meer ten doel. Dit levert een enorme uitdaging op voor de leraren die deze ambities mogen waarmaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek