Zoeken op trefwoord 'Adolescentie'

Op zoek naar jezelf in een wereld vol anderen

Renske van der Cruijssen

TvO 2022-3

Tijdens de adolescentie leren jongeren zichzelf steeds beter kennen. Ze leren welke eigenschappen bij hen passen, wat ze leuk en belangrijk vinden. Dat helpt hen om doelen te stellen en na te streven in hun leven. Hoe komt het zelfbeeld van jongeren tot stand en wat is daarin de rol van anderen? In het longitudinale zelfbeeldonderzoek hebben we dit de afgelopen jaren uitgebreid bestudeerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Jongeren

Suïcides onder adolescenten in Nederland

Diana van Bergen, Daan Creemers, Saskia Mérelle, Arne Popma

TvO 2021-2

Een levensfase vol uitdagingen

In 2017 was er in Nederland een piek met 81 suïcides onder adolescenten tot 20 jaar. Om meer inzicht te verkrijgen in risicofactoren en om suïcidaliteit in de toekomst terug te dringen is onderzoek gedaan onder nabestaanden. In de adolescentie waren traumatische ervaringen zoals (cyber)pesten en gespannen thuissituaties van invloed op suïcidaal gedrag, maar ook drugsgebruik en sociale media. De meeste adolescenten waren in zorg op moment van overlijden, hadden meerdere diagnosen en hadden moeite om passende zorg te vinden. Drie subgroepen werden zichtbaar: 1) meisjes gekenmerkt door perfectionisme die psychopathologie ontwikkelden en uitvielen op school door klinische opnames; (2) jongens met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme die werden overgeplaatst naar het speciaal onderwijs en zich afgewezen voelden; 3) adolescenten zonder duidelijke signalen die nooit hulp hadden ontvangen. Gezien de resultaten pleiten we voor een versterkte inzet van netwerkpsychiatrie. Daarnaast is vroegsignalering en behandeling van psychische problemen en suïcidaliteit in het onderwijs belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Risicogedrag bij jongeren met ADHD

Tycho Dekkers, Hilde Huizenga, Brenda Jansen, Arne Popma

TvO 2021-2

Biologische, cognitieve en sociale mechanismen

Jongeren met ADHD vertonen veel risicogedrag, zoals middelenmisbruik, roekeloos gedrag in het verkeer, onveilige seks en crimineel gedrag. In promotieonderzoek is onderzocht waarom jongeren met ADHD meer risicogedrag vertonen dan hun leeftijdgenoten zonder ADHD. Jongeren met ADHD bleken gevoelig voor de invloed van leeftijdgenoten, in dezelfde mate als leeftijdgenoten zonder ADHD. Verder bleek dat hoe meer ADHD-symptomen jongeren hadden, hoe minder hun ouders op de hoogte waren van hun leven; en hoe minder de ouders op de hoogte waren, hoe meer risicogedrag de jongeren vertoonden. Ten slotte gebruikten jongeren met ADHD minder complexe strategieën bij het nemen van beslissingen. We bespreken de implicaties van deze resultaten voor begeleiding en behandeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Levenstevredenheid boosten bij jongeren?

Hein Zegers

TvO 2021-2

Effecten van les ‘Positieve Psychologie Interventie en Abstinentie’

Positieve psychologie-interventies hebben als doel om mensen gelukkiger te maken. Van een aantal positieve psychologie-interventies werd de effectiviteit al meermaals aangetoond, ook bij jongeren. Dankzij deze interventies blijken jongeren gelukkiger, beter gewapend tegen onvermijdelijke tegenslagen in het leven,
vertonen ze meer veerkracht en lijken zo uiteindelijk minder snel te belanden in een spiraal van burn-out, depressie en in sommige gevallen zelfs zelfdoding. De vraag is of laagdrempelige, laag-intensieve interventies als enkelvoudige lessen ook kunnen bijdragen aan de veerkracht van jongvolwassenen. De huidige studie beschrijft de resultaten van een les van twee uur bij studenten. De les lijkt te resulteren in een verhoging van levenstevredenheid. Dit effect is misschien te verklaren door de specifieke inhoud ervan: in tegenstelling tot andere gelijkaardige lessen behandelt deze niet alleen interventies (dingen die je kunt doen) maar ook abstinenties (dingen die je kunt laten).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Betere overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

Marlau van Rens

TvO 2021-1

Meer luisteren naar kinderen en leerkrachten

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt, ondanks de inspanningen van de betrokken scholen, niet altijd soepel. In onderstaand promotieonderzoek is daarom onderzocht of kinderparticipatie en een betere samenwerking tussen leraren onderling dit proces kunnen verbeteren. Uit de resultaten blijkt dat de ondersteuning van leraren niet altijd overeenkomt met de behoefte van kinderen. De voorbereiding vanuit de basisschool sluit niet altijd aan bij de verwachtingen van de leraren in het voortgezet onderwijs. De kinderen zelf worden nauwelijks actief betrokken bij het transitieproces. Om een goede overstap te realiseren moeten de basisschool en de middelbare school meer samenwerken en voor een goede overdracht zorgen. Omdat kinderen de hoofdrolspelers zijn in het transitieproces kunnen zij vanuit hun verwachtingen en ervaringen een positieve bijdrage leveren aan een soepele overgang en daardoor een waardevolle bijdrage leveren aan het transitieproces. Bovendien heeft deze vorm van kinderparticipatie een positieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Onderwijs

Bingedrinken onder jongeren

Jeroen Lammers

TvO 2020-2

Het overgrote deel van de alcoholpreventie gericht op jongeren in Nederland is universeel, dat wil zeggen gericht op alle jongeren. Daarbij wordt te weinig rekening gehouden met jongeren die kwetsbaar zijn voor alcoholmisbruik en -verslaving. Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar preventieprogramma Take it Personal, gericht op jongeren die vanwege hun persoonlijkheid meer kans hebben op te veel drinken en problematisch drinken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Verslavingsproblematiek

Repressie in residentiële jeugdzorginstellingen

Sophie de Valk

TvO 2020-1

Jongeren met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen die niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen, worden in residentiële jeugdzorginstellingen geplaatst. Maar bepaalde aspecten van deze residentiële (forensische) jeugdzorginstellingen bedreigen effectiviteit van de behandeling die ze daar krijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Zoeken naar de toekomst

Ruben Boers

TvO 2020-1

In Nederland bevindt zich een grote groep jongeren en jongvolwassenen zonder nationaliteit. Zij zijn Nederlands, groeien hier op, maar mogen niet (of slechts gedeeltelijk) naar school, ze mogen niet werken en niet op andere manieren bijdragen aan de maatschappij. Zij worden in een kwetsbare en afhankelijke positie gedwongen en hebben te maken met stigma en uitsluiting. Dit artikel bespreekt de rol van het ongedocumenteerd zijn op de identiteitsontwikkeling van jongeren aan de hand van een casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie

Digitalisering en de jeugd van tegenwoordig

Floortje Scheepers

TvO 2019-5

Digitalisering maakt steeds meer mogelijk, zowel wat betreft behandelingen en zorgprocessen als het nog beter verzamelen van data en het analyseren en interpreteren van die data. In de jeugdzorg is het van groot belang het bewustzijn hierover te vergroten. Digitalisering heeft voordelen, maar brengt ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Omdat deze ontwikkeling onomkeerbaar is, vergt het een proactieve houding van de jeugdsector om op een constructieve manier met de uitdagingen en risico’s ervan om te gaan. Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en gaat in op de mogelijkheden en beperkingen ervan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Digitalisering

Slaapproblemen bij kinderen en adolescenten

Marije Vermeulen

TvO 2019-4

Ongeveer een kwart van de kinderen en adolescenten in Nederland ervaart slaapproblemen. Aangezien slaapproblemen vaak samengaan met andere psychische problematiek, is het belangrijk om voldoende kennis te hebben over slaapproblemen en in een intake of ontwikkelingsanamnese altijd te vragen naar slaap en slaapproblemen, ongeacht de aanmeldreden. Voor orthopedagogen is het van belang alert te zijn op signalen van slaapproblemen en slaapstoornissen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met individuele verschillen in slaap en de effecten van slaapproblemen. Dit artikel beschrijft kort wat slaap is, hoe vaak slaapproblemen bij kinderen en adolescenten
voorkomen en enkele individuele verschillen in slaap. De orthopedagoog kan een belangrijke rol spelen in het signaleren en behandelen van slaapproblemen door voorlichting en slaaphygiëneadviezen te geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Gedetineerde vaders en hun kinderen

Joni Reef

TvO 2019-4

Wereldwijd zitten meer dan 10 miljoen mensen in de gevangenis en ervaren steeds meer kinderen opsluiting van een ouder tijdens hun jeugd. Opsluiting is zeer schadelijk
voor de betrokkenheid van vaders bij het gezin en voor de kinderen zelf. Dit artikel beschrijft de huidige knelpunten in verschillende fasen van de strafrechtsketen
en de mogelijkheid op gezinsgerichter te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Interventies | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Uitbehandeld?

Sjoukje de Boer

TvO 2019-4

Epidemiologisch onderzoek laat zien dat adolescenten met antisociaal gedrag
onderscheiden kunnen worden in twee groepen: een groep waarbij het antisociale
gedrag zich beperkt tot de adolescentie en een groep waarbij dit gedrag zich al vanaf de kindertijd voordoet. Van de laatste groep wordt verondersteld dat de gedragsproblemen veel hardnekkiger zijn en dat deze jongeren niet of nauwelijks reageren op behandeling. Deze veronderstelling is slechts ten dele waar, blijkt uit promotieonderzoek onder klinisch opgenomen jongeren met zowel psychische problemen als gedragsproblemen. Jongeren bij wie gedragsproblemen vroeg begonnen, lopen een veel groter risico op drop-out. Maar, als ze in behandeling blijven, zijn hun behandelresultaten even goed als bij de groep waarbij het antisociale gedrag tijdens de adolescentie begon. Ook cannabisgebruik voorafgaand aan de behandeling bleek een voorspeller voor drop-out. Maatregelen om drop-out te voorkomen zijn belangrijk omdat follow-uponderzoek na anderhalf jaar liet zien dat jongeren die de behandeling niet afmaakten veel slechter functioneerden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Een gebrek aan affectieve empathie bij gedragsstoornissen

Jarla Pijper

TvO 2019-4

Jeugdigen met ODD/CD vormen een heterogene groep. Om meer grip te krijgen op deze heterogeniteit zijn de afgelopen jaren verschillende subtyperingen ontwikkeld. De laatste jaren wordt met name onderscheid gemaakt op basis van de aan- of afwezigheid van
kille-emotieloze trekken. Dit artikel laat zien dat beperkingen in het empathisch functioneren geen goede indicatie zijn om jeugdigen met ODD/CD en kille-emotieloze trekken te onderscheiden van jeugdigen met ODD/CD zonder kille-emotieloze trekken. Bovendien is het diagnostisch materiaal momenteel ontoereikend en doet het geen recht
aan de jeugdigen en hun gezin. Een individueel afgestemde benadering is noodzakelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Opvoeding | Ouders

(Niet) wie ik ben...

Sheila Adjiembaks

TvO 2019-4

Verhalen zijn onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Helemaal als het gaat om levensverhalen waarin gebeurtenissen uit het eigen leven persoonlijke betekenis
krijgen. In dit artikel leg ik uit waarom en op welke wijze een narratieve, levensverhalende benadering van betekenis kan zijn voor professionals die met risicojongeren
werken vanuit een strafrechtelijke of (forensische) hulpverleningscontext. Wat brengt
het professionals die met risicojongeren in contact staan? En – niet onbelangrijk – hoe kun je een levensverhaal in de praktijk eigenlijk ter tafel laten komen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Transformeren volgens ouders

Sanne van den Driesschen, Chris Kuiper, Eva Mulder, Laura Nooteboom, Robert Vermeiren

TvO 2019-4

Sinds de transitie van de jeugdhulp zijn in de meeste gemeenten lokale wijkteams actief. Deze teams bestaan uit professionals met diverse expertise, die aan de hand van de transformatiedoelen uit de Jeugdwet op lokaal niveau gezinnen ondersteunen. Om tot duurzame verbetering van de jeugdhulp te komen, is de visie van ouders op de transformatiedoelen essentieel. Het perspectief van ouders is een belangrijke indicator
van de kwaliteit van hulp. Hun perspectief verschilt vaak van het perspectief van professionals en beleidsmakers. In dit artikel wordt de visie van ouders op de transformatie beschreven. Ouders vinden thema’s als eigen regie, eigen kracht, een gezinsgerichte aanpak, het betrekken van het sociaal netwerk, integraal werken en tijdig passende hulp belangrijk. De resultaten kunnen dienen als input voor hulpverleners en beleidsmakers om de hulpverlening nog verder te verbeteren en van de transformatie een succes te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Opvoeding | Ouders | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Zelfbeschadigend gedrag

Nienke Kool-Goudzwaard

TvO 2019-3

Zelfbeschadigend gedrag onder jongeren is een zorgwekkend fenomeen. Het is een teken van onderliggend lijden en klem zitten. De leeftijd waarop jongeren beginnen met zelfbeschadiging ligt rond de 14 jaar, maar het kan ook al op jongere leeftijd voorkomen. Vaak dient de zelfbeschadiging verschillende functies, waarvan het reguleren van de emoties de meest voorkomende is. Het is belangrijk om met deze jongeren in gesprek te gaan. De website Sameninmijnschoenen.nl is ontwikkeld om hierbij behulpzaam te zijn, deze biedt achtergrondinformatie en handvatten om samen het gesprek te voeren over zelfbeschadigend gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Interventies | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Radicalisering als opvoedingsvraagstuk

Elga Sikkens

TvO 2019-3

Hoe reageren ouders als hun kind extreme idealen ontwikkelt? Vaak reageren ouders niet. Simpelweg omdat ze niet weten hoe of omdat ze zich niet realiseren dat een reactie wenselijk is. Ook is er in veel gezinnen waar radicalisering plaatsvindt van alles aan de hand, waardoor ouders mogelijk niet doorhebben dat hun kind extreme idealen ontwikkelt. Deze jongeren hebben echter wel een reactie van een opvoeder nodig. Hoewel dit onderzoek aantoont dat ouders geen directe invloed hebben op radicalisering en deradicalisering, lijkt het erop dat ouders op de achtergrond wel een belangrijke rol spelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Samen op weg naar volwassenheid

Mieke Ketelaars

TvO 2019-3

De transitie van jeugd naar volwassenheid is voor veel jongeren een lastige opgave. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek geldt dit nog sterker. Een transitiecoach kan in dit proces laagdrempelige hulp bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | LVB en EMB | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Initiatieven binnen passend onderwijs

Mariët van Raalte

TvO 2019-3

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 moeten scholen binnen het regulier onderwijs zo veel mogelijk leerlingen een passende plek bieden. Een voorbeeld van een initiatief dat is opgezet voor het VO, is de zogenoemde Transfer-/Trajectklas. Dit is een speciale klas op een reguliere middelbare school waarin leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften binnen één jaar worden voorbereid op het integreren in een reguliere klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Jeugdigen met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ellis ter Beek

TvO 2019-2

Intensieve, gedwongen vormen van behandeling voor grensoverschrijdend gedrag zijn vooral gericht op het verminderen van het risico op recidive. Herhaald seksueel grensoverschrijdend gedrag door jeugdigen komt echter niet vaak voor en is vaak beperkt tot de adolescentiefase. In dit onderzoek is gekeken wat het effect is van specialistische behandeling en wat de behandelbehoefte van jeugdigen zelf is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld

Sexting vanuit het perspectief van jongeren

Willemijn Krebbekx, Marijke Naezer

TvO 2019-2

Ondanks het feit dat sexting een onderdeel lijkt te zijn geworden van de seksuele ontwikkeling van jongeren, is er maar weinig aandacht voor de manier waarop jongeren zelf zich tot het fenomeen verhouden. In dit artikel beschrijven we het perspectief van de jongeren en geven we aan waarom sexting momenteel te eenzijdig wordt bekeken. We zoomen daarnaast in op welke wijze professionals kunnen handelen wanneer sprake is van het ongewenst verspreiden van sexy beeldmateriaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Tussen Gods genade en de toorn van gemeenschap

Hanan Nhass

TvO 2019-2

Sexting lijkt populairder te worden onder jongeren. Opvallend is dat meiden met een Marokkaanse achtergrond relatief vaker dan jongens én meisjes van Nederlandse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse komaf negatieve ervaringen rapporteren met sexting (De Graaf et al., 2017). In het huidige onderzoek is onderzocht hoe hulpverleners moeders met een Marokkaans-islamitische achtergrond kunnen ondersteunen in de opvoeding, zodat negatieve gevolgen van ‘shame sexting’ onder tienermeiden kunnen worden voorkomen en aangepakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | Opvoeding | Ouders

Twintig jaar hulpaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys

Anke van Dijke, Linda Terpstra

TvO 2019-2

Asja was de eerste opvangvoorziening in Nederland voor meisjes die het slachtoffer zijn – of dreigen te worden – van een loverboy. Dit multimodale zorgprogramma is ontwikkeld door Fier, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In 1999 startte Asja met zes bedden. Negentien jaar later zijn er dertien jeugdhulpaanbieders die aangeven dat ze gespecialiseerde behandelprogramma’s hebben voor slachtoffers van loverboys. In 2017 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar de kwaliteit van deze programma’s. Wij – medewerkers van Fier – reageren op de bevindingen van de inspectie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus - Veilig in verbinding

Jean Paul de Rijk , Marjolein van Wijk-Herbrink

TvO 2019-1

In de JeugdzorgPlus wordt behandeling geboden aan jongeren met complexe problematiek bij wie vrijwillige hulpverlening onvoldoende resultaat heeft gehad. Hoewel vaak aanvullende therapieën worden ingezet, brengen jongeren de meeste tijd door op de 24-uurs behandelgroep, waar jeugdzorgwerkers het behandelklimaat vormgeven. Wij beargumenteren dat Schematherapeutisch werken, gebaseerd op Schematherapie, een veelbelovende basismethodiek is die jeugdzorgwerkers houvast biedt in de omgang met de complexe gedragsproblemen van de jongeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Interventies | Ouders | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Hoe een opleiding over (hoog) begaafdheid bij leerlingen het denken en handelen van leerkrachten verandert

Tessa Kieboom, Kathleen Venderickx , Carla Vreys

TvO 2019-1

Hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan uitdaging. In het huidige basisonderwijs in Vlaanderen wordt hier weinig doeltreffend op ingespeeld. Dit komt door een gebrek aan kennis over passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. De kennisoverdracht via de lerarenopleidingen schiet in deze tekort. Om deze lacune op te vullen, heeft het Vlaamse expertisecentrum Exentra zijn jarenlange kennis en ervaring gebundeld in een meerjarig opleidingstraject voor basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Naar de andere oever

Erica de BruÏne, Jantien Gerdes

TvO 2018 9&10

Sinds 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Hierdoor neemt de diversiteit in de klassen vaak toe en komt er een grotere druk dan voorheen te liggen op het vermogen van leraren tot samenwerken met collega’s, ouders en professionals uit andere instellingen, zoals de jeugdhulpverlening. Binnen het voortgezet onderwijs (vo) spelen mentoren een belangrijke rol in deze samenwerking. In dit artikel wordt verslag gedaan van een kleinschalig, verkennend onderzoek op twee vo-scholen. Vanuit de begrippen coöperatie, coördinatie en collaboratie is verkend hoe samenwerking met jeugdhulpverlening hier vormgegeven wordt en wat daarbij de rol van mentoren is. Daarnaast is onderzocht hoe op twee hogescholen studenten van de lerarenopleidingen voorbereid worden op de rol van mentoren in deze samenwerking, in hoeverre dit aansluit op de praktijk op deze scholen en of de opleidingscurricula op dit onderdeel versterkt kunnen worden in de ogen van de zittende mentoren en opleiders aan deze lerarenopleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten: een ondergeschoven kindje?

Annelies Laurenssen

TvO 2018 6

Men lijkt nog steeds terughoudend in het stellen van een persoonlijksheidsstoornis bij adolescenten. Dit, terwijl uit onderzoek is gebleken dat persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten op een betrouwbare manier gediagnosticeerd kunnen worden en de prevalentie ervan hoog is, net zo hoog als bij volwassenen. Hoe later een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten gediagnosticeerd wordt, hoe ernstiger en chronischer de problematiek vaak wordt. Vroeg ingrijpen is daarom belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Diagnostiek | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Metacognitie in relatie tot cognitieve functies en executieve functies

Floor van Loo

TvO 2018 6

Onze cognitieve ontwikkeling kan in twee, elkaar niet wederzijdse uitsluitende, wederkerige onderdelen worden uitgesplitst: het vergaren van domeinspecifieke kennis enerzijds en het ontwikkelen van domeinalgemene kennis anderzijds. In dit artikel pleiten we ervoor om vaker, explicieter en bewuster, domeinalgemene kennis aan te bieden aan onze kinderen en jongeren met en zonder ontwikkelingsachterstand of -voorsprong, vanzelfsprekend in relatie tot het aanbieden van domeinspecifieke kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Vooruitgang in lezen en spellen bij kinderen met dyslexie tijdens behandeling met Fonoco

Anne Arntz, Fons van Waterschoot, Marjolijn van Weerdenburg, Maartje van der Zandt

TvO 2018 5

Deze studie betrof het effect van de psycholinguïstische dyslexiebehandelmethode Fonoco, gericht op cognitieve vaardigheden die direct onderliggend zijn aan lezen en spellen, te weten (1) fonologisch bewustzijn, (2) kennis van foneem-grafeemkoppelingen en (3) snel alfanumeriek benoemen (van letters en cijfers) en op de rol van het intelligentiequotiënt (IQ) hierbij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

In gesprek met en over het werk van Gadamer

Jan de Bekker, Cees Grol

TvO 2018 3&4

Een zoektocht naar het nemen van pedagogische verantwoordelijkheid vanuit ecologisch perspectief

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Ecologische pedagogiek vanuit een paradigma III-perspectief

Hans Jansen

TvO 2018 3&4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Jonge kind | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Meer dan registreren! Preventie van schoolverzuim en thuiszittende leerlingen vanuit SWPBS-aanpak

Trees Das, José Wichers-Bots

TvO 2018 11&12

In het schooljaar 2016/2017 bezochten ruim 8.000 leerplichtige leerlingen geen school. De ambitie is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijs of zorgaanbod. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die een school heeft om een preventief beleid te ontwikkelen ten aanzien van schoolverzuim vanuit de SWPBS-aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Videofeedback om de kwaliteit van interventies te verhogen: Leerzaam voor de hele organisatie

Leonieke Boendermaker, Marinus Spreen

TvO 2018 11&12

Professionals van School2Care (Altra), en van Julia (Spirit) namen in 2017 in hun organisatie deel aan een pilot met groepssupervisie aan de hand van beelden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten

Thyrza Hylkema, Cathy van Tuijl

TvO 2018 1&2

Meer positiviteit in de praktijk van vso-cluster-4-leerwerktrajecten. Een beschrijving en de uitkomsten van een professionaliseringstraject met School Wide Positive Behavior Support binnen vso-cluster-4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Echtscheiding | Interventies | Jonge kind | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Leefklimaat bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit het Midden-Oosten

Peer van der Helm, Evelyn Heynen, Alice Tonnaer, Karlijn Wassen

TvO 2018 1&2

Wereldwijd zijn er veel jongeren onder 18 jaar op de vlucht voor oorlog en de gevolgen daarvan. Veel van deze jongeren zijn zonder begeleiding van hun ouders of een naaste. In Nederland worden deze jongeren opgevangen in speciale inrichtingen voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Hier kunnen zij samen met andere AMV-jongeren wonen maar er wordt hun enkel een tehuis geboden. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de situatie van deze jongeren en hun verblijf in een AMV-Instelling in Nederland. Het huidige onderzoek richt zich op het inventariseren van het leefklimaat in twee verschillende groepen alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Syrië en Eritrea die in Nederland verblijven.

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Echtscheiding | Hoogbegaafdheid | Interventies | Jonge kind | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Kansongelijkheid: een microperspectief

Linda van den Bergh, Ilonka van der Sommen

2018 7&8

De inspectie van het Onderwijs (2016; 2017) toont aan dat relatie tussen opleidingsniveau van ouders en de schoolloopbaan van hun kinderen sterker wordt. Het actieplan 'Gelijke kansen in het onderwijs' beschrijft dat de Nederlandse overheid streeft naar: 'onderwijs waarin álle leerlingen en studenten zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen, ongeacht hun thuissituatie, talenten en achtergrond' (Bussemaker & Dekker, 2016, p.1-2). Daarnaast stellen scholen dit zichzelf ook steeds meer ten doel. Dit levert een enorme uitdaging op voor de leraren die deze ambities mogen waarmaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Brein | Diagnostiek | Digitalisering | Diversiteit en integratie | Hoogbegaafdheid | Interventies | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld | LVB en EMB | Onderwijs | Opvoeding | Ouders | Samenwerking (ketenpartners) | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek