Zoeken op trefwoord 'Jeugdzorg'

Werken aan de werkrelatie

Marianne Welmers- van de Poll

TvO 2022-3

Een gezinsgerichte kijk op de alliantie in de ambulante gezinsbehandeling

Werken aan sterke werkrelaties: het kan een complexe maar belangrijke taak zijn binnen ambulante gezinsbehandeling. Toch is daar nog maar weinig onderzoek naar gedaan in deze meest ingezette vorm van jeugdhulp

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg

Kortdurende machtigingen in de JeugdzorgPlus

Coleta van Dam, Nina Esmeijer, Imke Schoppink

TvO 2022-2

Verklaringen en effecten van de toename van kortdurende machtigingen gesloten jeugdhulp

Een verblijf in de JeugdzorgPlus is een ingrijpende en kostbare maatregel; er wordt dan ook gestreefd naar zo min mogelijk en zo kort mogelijke gesloten plaatsingen. Om dit te bewerkstelligen worden de laatste jaren meer kortdurende machtigingen afgegeven. In dit onderzoek naar de duur van de machtigingen in de JeugdzorgPlus is informatie opgehaald bij kinderrechters, professionals en jongeren. Hieruit bleek dat korte machtigingen vaak verlengd worden, en dat verlengingen nadelige gevolgen hebben voor de voortgang van de behandeling en zorgen voor stress en valse hoop bij jongeren. Ook komt het voor dat korte machtigingen worden afgegeven vanwege een tekort aan passende alternatieven en vervolgplekken. Het onderzoek levert relevante aanbevelingen op voor de hulpverleningspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Jongeren

Professionalisering van pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdhulp

Annika Eenshuistra, Annemiek Harder, Erik Knorth

TvO 2022-1

Een-op-eengesprekken met jeugdigen als focus van een trainingsprogramma

We lijken het in Nederland liever kwijt dan rijk te zijn: het groepswonen binnen de residentiële jeugdhulp. Niet alleen is het een dure vorm van zorg, ook zijn er vragen over de mogelijke negatieve (bij)effecten van een verblijf in een leefgroep. Het beleid is er al decennialang op gericht het aantal plaatsingen in deze vorm van zorg te verminderen. De focus ligt op minder dure en minder ingrijpende vormen van zorg, bijvoorbeeld gezinshuizen en pleegzorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Pedagogisch medewerker

Changing the context to change the outcome?

Carolien Konijn, Petra Schaftenaar, Kelly Selvius

TvO 2021-4

Een praktijkgericht onderzoek naar een transitie richting kleinschaligheid in de gesloten jeugdzorg

In de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) is een grote verandering gaande, waarbij gestreefd wordt naar minder gedwongen plaatsingen en minder dwang en beperking gedurende opnames. Een van de mogelijkheden om dit te realiseren is het ontwikkelen van kleinschaliger voorzieningen waarbij de specifieke behandeling, het leefklimaat en de omgeving gericht is op normaliseren. In dit onderzoek doen we verslag van zo’n transitie in een JeugdzorgPlus-instelling. We evalueren de verhuizing met betrokken jongeren en medewerkers en beschrijven de succesfactoren en de nadelen. Overwegend kan gesteld worden dat alle betrokkenen de transitie als positief ervaren hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg

Jubileumartikel - Eenzaam, maar niet alleen

Annemiek Harder, Mieke Ketelaars

TvO 2021-4

In ons jubileumjaar blikken we terug op artikelen die in het verleden in TvO zijn gepubliceerd en spreken we hier met een expert over. Hoe heeft de kennis zich ontwikkeld? En staan we nog steeds achter de conclusies? In deze vierde jubileumbespreking spreken we met Annemiek Harder over een artikel uit 1987 over eenzaamheid van jeugdigen in tehuizen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Gezinshuizen in coronatijd

Geke Klapwijk, Nina Uiterwijk, Anneke Veenstra

TvO 2021-4

Ervaringen van gezinshuishoudens tijdens de eerste lockdown

In Nederland worden in ruim 940 gezinshuizen uit huis geplaatste kinderen opgevoed door vaste opvoeders in een natuurlijk gezinssysteem. Deze kinderen wonen bij de gezinshuisouders in huis, wat betekent dat gezinshuisouders een intensieve taak vervullen. Zij dragen 24 uur per dag, zeven dagen per week
zorg voor hen, waardoor werk en privé samenvallen. Naast het runnen van een gezin, onderhouden gezinshuisouders contacten met hulpverleners, instanties, ouders en voogden. Zij hebben in ‘normale’ omstandigheden al een intensieve taak, maar tijdens de coronacrisis veranderde dit drastisch. In dit artikel presenteren we de resultaten van een inventariserend vragenlijstonderzoek uitgezet onder gezinshuisouders tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Gezinshuisouders rapporteren dat zij te maken hebben gekregen met veel aanpassingen die effect hebben op het dagelijks leven en werk, maar dat ze nog voldoende welbevinden ervaren. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk, met het oog op de korte en lange termijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg

Een warm nest

Lenneke Alink, Femmie Juffer, Nikita Schoemaker, Harriet Vermeer

TvO 2021-3

Positief opvoeden bij pleegzorg

Wanneer kinderen (tijdelijk) niet bij hun biologische ouders kunnen wonen, heeft gezinsopvoeding zoals pleegzorg de voorkeur. Kinderen die in een pleeggezin geplaatst worden, hebben vaak negatieve ervaringen gehad, zoals het gescheiden worden van hun biologische ouders en kindermishandeling. Deze ervaringen
kunnen resulteren in emotionele en gedragsproblemen. Ook bemoeilijken deze ervaringen de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie met de pleegouders, terwijl een veilige gehechtheidsrelatie juist emotionele en gedragsproblemen kan voorkomen of verminderen. Uit meta-analyses blijkt dat pleegouders baat kunnen hebben bij interventies die erop gericht zijn om hen te ondersteunen bij uitdagingen die zij ervaren bij de opvoeding van hun pleegkind. Met name ouderuitkomsten en gedragsproblemen bij pleegkinderen lijken te veranderen als gevolg van interventies. Voor de effectiviteit van Video-feedback
Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline voor pleegzorg (VIPP-FC) is in huidig promotieonderzoek nog geen bewijs gevonden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg

Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat precies?

Pamela Jakobs, Charlotte Vissenberg

TvO 2021-1

Een verkennend onderzoek naar de onderbouwing en effectiviteit van beslisinstrumenten voor professionals die samenwerken met gezinnen

Hoewel bekend is dat gezamenlijke besluitvorming van jeugdzorgprofessionals met gezinnen bijdraagt aan betere hulp en ondersteuning gebeurt dit nog te weinig
in de praktijk. Om gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen zijn beslisinstrumenten beschikbaar. De meeste beslisinstrumenten zijn echter nog niet geëvalueerd. Dit artikel brengt in kaart wat er bekend is over beslisinstrumenten voor professionals die samen met gezinnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg | Samenwerking (ketenpartners)

Beter in transitie met de BETERapp?

Marieke Brouwer, Coleta van Dam, Erik Jansen, Karin Nijhof, Roy Otten, Ron Scholte, Joke Stoffelen

TvO 2021-1

Een onderzoek naar de inzet van een app tijdens de transitie 18-/18+

De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp op deze leeftijd en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid, veelal met een beperkt steunend netwerk. Het project Over de Drempel onderzocht de factoren die voor jongeren een rol spelen tijdens deze transitie vanuit de jeugdhulp, en bekeek in hoeverre een mobiele applicatie (app) hun in deze periode ondersteuning kon bieden. Uit de resultaten van het
onderzoek, waarin een kleinere groep jongeren tijdens en nu hun transitie gevolgd werd, blijkt dat een app ondersteunend kán zijn tijdens de transitie, maar dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening, en niet in plaats daarvan. Het onderzoek levert ook relevante nevenbevindingen op over de inzet van technologie in de hulpverleningspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Jeugdzorg

Geweld in de jeugdzorg

Jan Hendriks, Christiaan Ruppert

TvO 2020-4

Wat nu, na twee grote onderzoeken naar (seksueel) geweld on de jeugdzorg?

In dit artikel wordt ingegaan op twee rapporten over (seksueel) geweld in de jeugdzorg. De aanpak van de commissie- Samson en commissie-De Winter wordt kort uiteengezet, evenals de analyses en aanbevelingen. Kinderen waren in de periode vanaf 1945 tot nu regelmatig niet veilig in de jeugdzorg. Ook nu komen
seksueel misbruik en geweld nog voor, aldus beide commissies. Het artikel mondt uit in een oproep om snel en concreet aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Er is nog te weinig gebeurd om de veiligheid van kinderen in de jeugdzorg daadwerkelijk te vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdzorg | Kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld

'Een hardt verhaal'

Sheila Adjiembaks, Veronique van Miert

TvO 2020-3

Een pilot gericht op de narratieve benadering in een JJI

Uit onderzoek blijkt dat jongeren zowel tijdens als na hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI) ervaren dat medewerkers hen niet echt kennen. Dit terwijl het
ervaren van verbinding in de werkrelatie van groot belang is. Een narratieve benadering kan bijdragen aan het versterken van de werkrelatie tussen medewerkers en jongeren. Daarmee wordt immers ruimte geboden voor wat betekenisvol is vanuit het eigen verhaal. In dit artikel bespreken we de resultaten van een pilot in een JJI waarin een toegepaste narratieve methodiek is ingezet van Young in Prison. De resultaten suggereren dat de methodiek voor zowel professionals als de jongeren betekenisvol kan zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Interventies | Jeugdzorg