Zoeken op auteur 'Ron Scholte'

STORM: Duurzame Depressiepreventie voor Jongeren

Daan Creemers | Rutger Engels | Kim van Ettekoven | Karlijn Heesen | Sanne Rasing | Ron Scholte | Ad Vermulst

TvO 2022-2

De effectiviteit van STORM onder real-life omstandigheden

Depressie onder jongeren is wereldwijd een zorgelijk probleem. Vroegtijdige signalering en onderkenning van de problematiek en het aanbieden van effectieve preventie is daarom belangrijk. Om depressiepreventie duurzaam aan te bieden werd STORM ontwikkeld. Deze preventieve aanpak is geïmplementeerd binnen de schoolomgeving waarbij gebruikgemaakt is van regionale netwerksamenwerking van zorg- en onderwijsprofessionals.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jongeren

Conflict met de leerkracht?

William Burk | Ron Scholte | Fanny de Swart

TvO 2021-3

Het belang van leerkracht-leerlingrelaties in het speciaal onderwijs

“Mijn kind heeft geen ‘klik’ met de leerkracht…” Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Sociale processen in klassen, zoals leerkracht-leerlingrelaties, kunnen een belangrijke beschermende of belemmerende factor zijn voor de ontwikkeling van leerlingen. Dit geldt mogelijk nog sterker voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen in het speciaal onderwijs (cluster 4). Dit onderzoek laat zien dat de relatie van de leerling met de leerkracht niet alleen samenhangt met het gedrag van leerlingen, maar ook met de mate waarin leerlingen geaccepteerd worden door klasgenoten. Conflict in de leerkracht-leerlingrelatie blijkt hierbij een belangrijkere voorspeller dan de positieve kenmerken van de leerkracht-leerlingrelatie. Implicaties voor de praktijk worden besproken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijs | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Beter in transitie met de BETERapp?

Marieke Brouwer | Coleta van Dam | Erik Jansen | Karin Nijhof | Roy Otten | Ron Scholte | Joke Stoffelen

TvO 2021-1

Een onderzoek naar de inzet van een app tijdens de transitie 18-/18+

De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp op deze leeftijd en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid, veelal met een beperkt steunend netwerk. Het project Over de Drempel onderzocht de factoren die voor jongeren een rol spelen tijdens deze transitie vanuit de jeugdhulp, en bekeek in hoeverre een mobiele applicatie (app) hun in deze periode ondersteuning kon bieden. Uit de resultaten van het
onderzoek, waarin een kleinere groep jongeren tijdens en nu hun transitie gevolgd werd, blijkt dat een app ondersteunend kán zijn tijdens de transitie, maar dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening, en niet in plaats daarvan. Het onderzoek levert ook relevante nevenbevindingen op over de inzet van technologie in de hulpverleningspraktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Digitalisering | Jeugdzorg