Zoeken op auteur 'Arne Popma'

Risicogedrag bij jongeren met ADHD

Tycho Dekkers | Hilde Huizenga | Brenda Jansen | Arne Popma

TvO 2021-2

Biologische, cognitieve en sociale mechanismen

Jongeren met ADHD vertonen veel risicogedrag, zoals middelenmisbruik, roekeloos gedrag in het verkeer, onveilige seks en crimineel gedrag. In promotieonderzoek is onderzocht waarom jongeren met ADHD meer risicogedrag vertonen dan hun leeftijdgenoten zonder ADHD. Jongeren met ADHD bleken gevoelig voor de invloed van leeftijdgenoten, in dezelfde mate als leeftijdgenoten zonder ADHD. Verder bleek dat hoe meer ADHD-symptomen jongeren hadden, hoe minder hun ouders op de hoogte waren van hun leven; en hoe minder de ouders op de hoogte waren, hoe meer risicogedrag de jongeren vertoonden. Ten slotte gebruikten jongeren met ADHD minder complexe strategieën bij het nemen van beslissingen. We bespreken de implicaties van deze resultaten voor begeleiding en behandeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen | Verslavingsproblematiek

Suïcides onder adolescenten in Nederland

Diana van Bergen | Daan Creemers | Saskia Mérelle | Arne Popma

TvO 2021-2

Een levensfase vol uitdagingen

In 2017 was er in Nederland een piek met 81 suïcides onder adolescenten tot 20 jaar. Om meer inzicht te verkrijgen in risicofactoren en om suïcidaliteit in de toekomst terug te dringen is onderzoek gedaan onder nabestaanden. In de adolescentie waren traumatische ervaringen zoals (cyber)pesten en gespannen thuissituaties van invloed op suïcidaal gedrag, maar ook drugsgebruik en sociale media. De meeste adolescenten waren in zorg op moment van overlijden, hadden meerdere diagnosen en hadden moeite om passende zorg te vinden. Drie subgroepen werden zichtbaar: 1) meisjes gekenmerkt door perfectionisme die psychopathologie ontwikkelden en uitvielen op school door klinische opnames; (2) jongens met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme die werden overgeplaatst naar het speciaal onderwijs en zich afgewezen voelden; 3) adolescenten zonder duidelijke signalen die nooit hulp hadden ontvangen. Gezien de resultaten pleiten we voor een versterkte inzet van netwerkpsychiatrie. Daarnaast is vroegsignalering en behandeling van psychische problemen en suïcidaliteit in het onderwijs belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Adolescentie | Sociaal emotionele- en gedragsproblemen

Institutionele agressie in de jeugdzorg

Hans Ket | Marit Kip | Leoniek Kroneman | Arne Popma | Anne-Marie Slotboom

TvO 2020-2

Institutionele agressie – agressie van jongeren binnen een gesloten jeugdzorginstelling – is een veelvoorkomend probleem met ernstige gevolgen voor de betrokken jongeren, hun groepsgenoten en behandelaars. In de literatuur is tot op heden voornamelijk aandacht geweest voor individuele factoren die agressie
beïnvloeden. Het is echter noodzakelijk om ook inzicht te verkrijgen in instellingsgebonden factoren (privacy, personeel, behandeling), om residentiële instellingen te ondersteunen in het beperken en voorkomen van institutionele agressie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: