TVO-2014-10:

Froukje Joosten, Anja Verwoerdt & Karel Smeets

Welk Gedrag Mag? Een onderzoek naar de manier waarop leraren met probleemgedrag omgaan

Samenvatting

Passend onderwijs leidt ertoe dat - wellicht meer dan voorheen - een beroep wordt gedaan

op het vermogen van leraren om probleemgedrag te voorkomen of tegen te gaan. Het onderzoek

Welk Gedrag Mag gaat over de vraag hoe leraren omgaan met probleemgedrag. Ons

vooronderzoek bestond uit groepsinterviews (N=27) over de visie van leraren op probleemgedrag

(verwachtingen, invloed en effectieve strategieën). Op basis van de resultaten van

deze interviews hebben we een vragenlijst ontwikkeld met casusbeschrijvingen (vignetten)

om na te gaan welke strategieën leraren in de praktijk kiezen. Dit instrument is ingevuld door

114 leraren van basis- (94) en voortgezet onderwijs (20).

Over het algemeen kiezen leraren vaker een meer effectieve planmatige strategie dan een

minder effectieve kortetermijnstrategie, maar er zijn daarbij verschillen tussen teams en

scholen. Het vignetteninstrument geeft een beeld van de manier waarop leraren en teams

met probleemgedrag omgaan en biedt daarmee aanknopingspunten voor begeleiding.

Rinus Keyman

 

Onderwijsinstellingautomatisering - Scholatica?

 Samenvatting

In dit artikel wordt u meegevoerd langs de mogelijkheden van de Scholatica, waaronder

‘Onderwijsinstellingautomatisering’ wordt verstaan. Na een schets van de ontwikkelingen

in het dagelijks leven en een overzicht van recente toepassingen - ook (in een kader) daar

waar deze niet direct in het onderwijs lijken te kunnen worden opgenomen - wordt extra

aandacht gegeven aan de inzet van camera’s. Om het spanningsveld aan te geven tussen

enerzijds de privacy en anderzijds de behoefte om zaken op een objectieve manier vast te

leggen wordt aandacht gegeven aan de rol van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Vervolgens wordt geïllustreerd met welke facetten een zorgvuldige afweging van de

inzet van scholatica rekening moet houden.

Om een overgang naar het onderwijs te bewerkstelligen wordt een aantal klachten die

vermeld staan bij de jaarverslagen van het CPB in categorieën gepresenteerd, waarna de

vraag aan de orde komt of de inzet van scholatica hier een positieve rol zou kunnen spelen.