Dit tijdschrift fungeert als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. Enerzijds wordt ernaar gestreefd artikelen te plaatsen over theorievorming, onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen, diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van onderzoek, beschrijvingen en evaluaties van werkmethoden.

Anderzijds worden ook nadrukkelijk beschrijvingen van vigerende, actuele praktijksituaties opgenomen mede als aanzet tot verdere  theorievorming. Tevens wordt aandacht besteed aan historische aspecten van de theorie en de praktijk. Kortom: wetenschappelijk en praktijkrelevant; een brug tussen praktijk en wetenschap in het domein van de orthopedagogiek.

Een tijdschrift voor professionals in de opvoedingsondersteuning en studenten die hiervoor opgeleid worden. Lezers kunnen commentaar op de artikelen inzenden met verzoek tot plaatsing.

Als u een bijdrage wilt leveren aan het tijdschrift stuur dan uw manuscript per e-mail aan: r.keyman@instondo.nl, t.a.v. de eindredacteur, dhr. Rinus Keyman. Uw manuscript wordt ter beoordeling voorgelegd aan twee redactieleden. De redactie hanteert de volgende criteria:
• Is er sprake van een duidelijke vraagstelling en wordt deze ook beantwoord?
• Is het betoog helder en consistent?
• Geeft de auteur blijk van een goede kennis van vakliteratuur en wordt er adequaat naar de literatuur verwezen?
• Levert het manuscript een bijdrage aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat: Is het manuscript begrijpelijk en interessant voor een groter publiek dan de groep die zich direct met het onderzoek naar het onderwerp bezighoudt?
• Bij een onderzoeksverslag: zijn de methoden goed gekozen en juist gehanteerd?

Wij streven ernaar om u binnen een maand te laten weten of we uw bijdrage willen plaatsen.

Onderstaand treft u auteursinstructies aan, in pdf formaat:

- auteursinstructies algemeen

- auteursinstructies initiatieven uit de praktijk